ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
181
ก(จม).3/10 กว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กฤตภาค บทความจดหมายข่าว การบริหาร
[คลิก]
182
สพ(อร).9/03 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนสาธิตวิทยาลัยครูสวนสุนันทา พ.ศ. 2509 สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ กฎหมาย
[คลิก]
183
ร(ถ).8/01 คำจารึกพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปภาพ ภาพถ่าย วรรณกรรม
[คลิก]
184
ร(ถ).6/01 พระราชพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย พิธีการ
[คลิก]
185
ส(จส).7/06 นางนกกระจาบ สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร นาฏกรรม
[คลิก]
186
ก(นสพ).3/01 สวนสุนันทาตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ : ฟื้นการจัดอันดับกระตุ้นแข่งขัน กฤตภาค บทความหนังสือพิมพ์ การบริหาร
[คลิก]
187
ก(จม).15/01 สวนสุนันทาแถลงข่าวใต้ร่มพระบารมี 70 ปี สวนสุนันทา กฤตภาค บทความจดหมายข่าว กิจกรรม
[คลิก]
188
ก(จม).2/01 ผังบริเวณสวนสุนันทาในอดีต กฤตภาค บทความจดหมายข่าว อาคารสถานที่
[คลิก]
189
ก(จม).3/03 โครงสร้างใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : มุมมองสองบรรทัดฐาน กฤตภาค บทความจดหมายข่าว การบริหาร
[คลิก]
190
ก(จม).6/11 สวนสุนันทากับรางวัลชนะเลิศอันดับที่่ 1 ระดับหน้าบ้านหน้ามอง ประเภทมหาวิทยาลัยในสวน กฤตภาค บทความจดหมายข่าว พิธีการ
[คลิก]
191
ก(จม).3/04 ERP กับการสแกนนิ้วมือ กฤตภาค บทความจดหมายข่าว การบริหาร
[คลิก]
192
สพ(อร).9/02 ประกาศวิทยาลัยครูสวนสุนันทาเรื่่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครู พ.ศ. 2535 สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ กฎหมาย
[คลิก]
193
สพ(อร).9/04 ประกาศวิทยาลัยครูสวนสุนันทาเรื่่องการเลือกตั้งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2535 สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ กฎหมาย
[คลิก]
194
ก(จม).2/07 ศิลปกรรมในสวนสุนันทา กฤตภาค บทความจดหมายข่าว อาคารสถานที่
[คลิก]
195
สต(จม).15/01 จดหมายข่าวแก้วเจ้าจอม สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง จดหมายข่าว กิจกรรม
[คลิก]
196
ก(จม).15/04 ลูกเสือและเนตรนารีสวนสุนันทา กฤตภาค บทความจดหมายข่าว กิจกรรม
[คลิก]
197
สพ(อร).9/05 ประกาศวิทยาลัยครูสวนสุนันทาเรื่่องห้ามนักศึกษาจัดงานหรือกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ พ.ศ. 2535 สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ กฎหมาย
[คลิก]
198
ก(จม).3/05 ชาวสวนสุนันทาประกาศก้องมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 กฤตภาค บทความจดหมายข่าว การบริหาร
[คลิก]
199
ก(จม).6/01 สวนสุนันทาสุดปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมฯ พระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ กฤตภาค บทความจดหมายข่าว พิธีการ
[คลิก]
200
ก(จม).6/03 สวนสุนันทาเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัล กฤตภาค บทความจดหมายข่าว พิธีการ
[คลิก]
    จำนวน 325 เรคอร์ด
หน้า 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com