ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
181
ส(นท).1/10 8 ปี สวนสุนันทา: อาจารย์กลาย กระจายวงศ์ สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
182
ก(นส).8/02 บทละครพันทางเรื่องยุพราชกุสะ = Prince Kusa กฤตภาค บทความหนังสือ วรรณกรรม
[คลิก]
183
ส(จส).7/01 ยุพราชกุสะ สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร นาฏกรรม
[คลิก]
184
ส(นท).1/09 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรางศรี พณิชยกุล : อธิการบดีสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2537 - 2542 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
185
ก(นส).8/01 เรื่องบ่อเกิดของพระราชนิพนธ์เงาะป่า กฤตภาค บทความหนังสือ วรรณกรรม
[คลิก]
186
สท(วด).6/01 หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2506 สื่่อโสตทัศนวัสดุ วีดีโอ พิธีการ
[คลิก]
187
ส(นท).6/09 สูจิบัตรงานฉลองพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย พิธีการ
[คลิก]
188
ร(ถ).15/05 นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เยี่ยมศูนย์การศึกษาวิจัยด้านสุขภาพการท่องเที่ยวการโรงแรมและที่พำนักระยะยาว จังหวัดระนอง รูปภาพ ภาพถ่าย กิจกรรม
[คลิก]
189
สพ(อร).10/01 ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนผ้าทิพย์ พระพุทธรูปปางประทานพร ที่จะสร้างขึ้นใหม่ สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ ประติมากรรม
[คลิก]
190
ก(จม).3/01 ประกาศศักดา สวนสุนันทารักษาแชมป์ราชภัฏอันดับ 1 ของประเทศ กฤตภาค บทความจดหมายข่าว การบริหาร
[คลิก]
191
ก(จม).2/12 ตำหนักพระวิมาดาเธอฯ กฤตภาค บทความจดหมายข่าว อาคารสถานที่
[คลิก]
192
ก(จม).3/09 กว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2 กฤตภาค บทความจดหมายข่าว การบริหาร
[คลิก]
193
ก(จม).3/10 กว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กฤตภาค บทความจดหมายข่าว การบริหาร
[คลิก]
194
สพ(อร).9/03 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนสาธิตวิทยาลัยครูสวนสุนันทา พ.ศ. 2509 สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ กฎหมาย
[คลิก]
195
ร(ถ).8/01 คำจารึกพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปภาพ ภาพถ่าย วรรณกรรม
[คลิก]
196
ร(ถ).6/01 พระราชพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย พิธีการ
[คลิก]
197
ส(จส).7/06 นางนกกระจาบ สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร นาฏกรรม
[คลิก]
198
ก(นสพ).3/01 สวนสุนันทาตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ : ฟื้นการจัดอันดับกระตุ้นแข่งขัน กฤตภาค บทความหนังสือพิมพ์ การบริหาร
[คลิก]
199
ก(จม).15/01 สวนสุนันทาแถลงข่าวใต้ร่มพระบารมี 70 ปี สวนสุนันทา กฤตภาค บทความจดหมายข่าว กิจกรรม
[คลิก]
200
ก(จม).2/01 ผังบริเวณสวนสุนันทาในอดีต กฤตภาค บทความจดหมายข่าว อาคารสถานที่
[คลิก]
    จำนวน 337 เรคอร์ด
หน้า 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com