ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
181
ก(จม).3/07 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวันนี้ กฤตภาค บทความจดหมายข่าว การบริหาร
[คลิก]
182
ก(จม).6/07 พิธีลงนามตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันราชภัฏสวนสุนันทากับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กฤตภาค บทความจดหมายข่าว พิธีการ
[คลิก]
183
ก(จม).15/03 เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในหลวง : สวนสุนันทาเตรียมจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ กฤตภาค บทความจดหมายข่าว กิจกรรม
[คลิก]
184
สต(จม).15/02 จดหมายข่าวแก้วเจ้าจอม สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง จดหมายข่าว กิจกรรม
[คลิก]
185
ร(ถ).6/02 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย พิธีการ
[คลิก]
186
ร(ถ).2/19 โรงเรียนนิภาคาร รูปภาพ ภาพถ่าย สถาปัตยกรรม
[คลิก]
187
ร(ถ).10/02 พระพุทธสุนันทากร รูปภาพ ภาพถ่าย ประติมากรรม
[คลิก]
188
ร(ถ).5/01 เครื่องแบบครูของโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย รูปภาพ ภาพถ่าย เครื่องแต่งกาย
[คลิก]
189
สพ(อร).9/06 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ ระเบียบข้อบังคับ
[คลิก]
190
ร(ถ).2/18 โครงการปรับปรุงที่่พักศึกษา (โรงยิมและอาคาร 37) รูปภาพ ภาพถ่าย สถาปัตยกรรม
[คลิก]
191
ร(ว).4/03 ภาพจำลองพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี รูปภาพ ภาพวาด จิตรกรรม
[คลิก]
192
สพ(อร).6/02 หนังสือสำคัญเพื่่อแสดงว่าวิทยาลัยครูสวนสุนันทาได้รับมอบพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ พิธีการ
[คลิก]
193
ก(จม).3/08 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เร่งสร้างความเข้าใจบุคลากรเตรียมเข้าสู่ E-University กฤตภาค บทความจดหมายข่าว การบริหาร
[คลิก]
194
ร(ถ).2/17 ประตูสุนันทาทวาร (ประตูสี่แซ่) รูปภาพ ภาพถ่าย สถาปัตยกรรม
[คลิก]
195
ร(ถ).13/01 ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ) รูปภาพ ภาพถ่าย พืชพรรณ
[คลิก]
196
ร(ถ).13/02 ต้นลั่นทมแดง รูปภาพ ภาพถ่าย พืชพรรณ
[คลิก]
197
ร(ถ).13/03 ต้นลั่นทมขาว รูปภาพ ภาพถ่าย พืชพรรณ
[คลิก]
198
ร(ถ).13/04 ต้นนมแมว รูปภาพ ภาพถ่าย พืชพรรณ
[คลิก]
199
ก(นสพ).3/02 มหาวิทยาลัยราขภัฏสวนสุนันทาประสานความร่วมมือกับบริษัทมวยไทยพรีเมียร์ลีกจำกัด เพื่อเปิดหลักสูตรอบรมครูมวยไทยและสร้างนักมวยไทย กฤตภาค บทความหนังสือพิมพ์ การบริหาร
[คลิก]
200
ร(ถ).13/05 ต้นศรีตรัง รูปภาพ ภาพถ่าย พืชพรรณ
[คลิก]
    จำนวน 292 เรคอร์ด
หน้า 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com