ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
161
ก(นส).11/01 ความเป็นมาของการลูกเสือสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา กฤตภาค บทความหนังสือ หลักสูตรการศึกษา
[คลิก]
162
ก(นส).4/01 สัญลักษณ์ 50 ปี สวนสุนันทา กฤตภาค บทความหนังสือ จิตรกรรม
[คลิก]
163
ก(นส).6/01 กำหนดการประจำวันงานฉลองหอประชุมวิทยาลัยครูสวนสุนันทา กฤตภาค บทความหนังสือ พิธีการ
[คลิก]
164
ก(นส).6/02 เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (พระนางเรือล่ม) กฤตภาค บทความหนังสือ พิธีการ
[คลิก]
165
ส(นท).6/10 สูจิบัตรงานฉลองหอประชุมวิทยาลัยครูสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย พิธีการ
[คลิก]
166
ก(นส).9/02 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของวิทยาลัยครู พ.ศ. 2519 กฤตภาค บทความหนังสือ กฎหมาย
[คลิก]
167
ก(นส).10/01 พระโกศบรรจุพระอัฐิสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี กฤตภาค บทความหนังสือ ประติมากรรม
[คลิก]
168
ก(นส).9/01 ประกาศสภาการฝึกหัดครู เรื่องเครื่องหมายประจำวิทยาลัยครูสวนสุนันทา กฤตภาค บทความหนังสือ กฎหมาย
[คลิก]
169
ส(นท).1/10 8 ปี สวนสุนันทา: อาจารย์กลาย กระจายวงศ์ สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
170
ก(นส).8/02 บทละครพันทางเรื่องยุพราชกุสะ = Prince Kusa กฤตภาค บทความหนังสือ วรรณกรรม
[คลิก]
171
ส(จส).7/01 ยุพราชกุสะ สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร นาฏกรรม
[คลิก]
172
ส(นท).1/09 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรางศรี พณิชยกุล : อธิการบดีสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2537 - 2542 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
173
ก(นส).8/01 เรื่องบ่อเกิดของพระราชนิพนธ์เงาะป่า กฤตภาค บทความหนังสือ วรรณกรรม
[คลิก]
174
สท(วด).6/01 หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2506 สื่่อโสตทัศนวัสดุ วีดีโอ พิธีการ
[คลิก]
175
ส(นท).6/09 สูจิบัตรงานฉลองพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย พิธีการ
[คลิก]
176
ร(ถ).15/05 นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เยี่ยมศูนย์การศึกษาวิจัยด้านสุขภาพการท่องเที่ยวการโรงแรมและที่พำนักระยะยาว จังหวัดระนอง รูปภาพ ภาพถ่าย กิจกรรม
[คลิก]
177
สพ(อร).10/01 ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนผ้าทิพย์ พระพุทธรูปปางประทานพร ที่จะสร้างขึ้นใหม่ สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ ประติมากรรม
[คลิก]
178
ก(จม).3/01 ประกาศศักดา สวนสุนันทารักษาแชมป์ราชภัฏอันดับ 1 ของประเทศ กฤตภาค บทความจดหมายข่าว การบริหาร
[คลิก]
179
ก(จม).2/12 ตำหนักพระวิมาดาเธอฯ กฤตภาค บทความจดหมายข่าว อาคารสถานที่
[คลิก]
180
ก(จม).3/09 กว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2 กฤตภาค บทความจดหมายข่าว การบริหาร
[คลิก]
    จำนวน 325 เรคอร์ด
หน้า 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com