ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
161
ก(ว).2/01 สวนสุนันทาในอดีต กฤตภาค บทความวารสาร อาคารสถานที่
[คลิก]
162
ก(นส).13/01 ประวัติแก้วเจ้าจอม กฤตภาค บทความหนังสือ พืชพรรณ
[คลิก]
163
สพ(อร).6/01 ขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเททองหล่อพระพุทธรูป สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ พิธีการ
[คลิก]
164
ก(จม).3/02 สวนสุนันทา แชมป์ราชภัฏ 3 สมัยติดต่อ วางเป้าสร้างชื่อติด 1 ใน 15 ของประเทศ กฤตภาค บทความจดหมายข่าว การบริหาร
[คลิก]
165
สต(ว).1/01 วารสารสวนสุนันทาสัมพันธ์ ฉบับพิเศษ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง วารสาร บุคคล
[คลิก]
166
สต(ว).1/02 วารสารสวนสุนันทาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง วารสาร บุคคล
[คลิก]
167
สต(น).15/01 นิตยสารช่อแก้ว สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง นิตยสาร กิจกรรม
[คลิก]
168
ร(ว).4/02 ภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี รูปภาพ ภาพวาด จิตรกรรม
[คลิก]
169
สพ(อร).9/01 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ กฎหมาย
[คลิก]
170
ว(บต).6/01 ปกปริญญาบัตรสภาการฝึกหัดครู วัตถุสิ่งของ สิ่งของเบ็ดเตล็ด พิธีการ
[คลิก]
171
ร(ถ).10/01 เหรียญทองแดงพระรูปรัชกาลที่ 5 คู่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี รูปภาพ ภาพถ่าย ประติมากรรม
[คลิก]
172
ก(นส).2/01 อาคารศรีจุฑาภา กฤตภาค บทความหนังสือ อาคารสถานที่
[คลิก]
173
ก(นส).11/01 ความเป็นมาของการลูกเสือสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา กฤตภาค บทความหนังสือ หลักสูตรการศึกษา
[คลิก]
174
ก(นส).4/01 สัญลักษณ์ 50 ปี สวนสุนันทา กฤตภาค บทความหนังสือ จิตรกรรม
[คลิก]
175
ก(นส).6/01 กำหนดการประจำวันงานฉลองหอประชุมวิทยาลัยครูสวนสุนันทา กฤตภาค บทความหนังสือ พิธีการ
[คลิก]
176
ก(นส).6/02 เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (พระนางเรือล่ม) กฤตภาค บทความหนังสือ พิธีการ
[คลิก]
177
ส(นท).6/10 สูจิบัตรงานฉลองหอประชุมวิทยาลัยครูสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย พิธีการ
[คลิก]
178
ก(นส).9/02 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของวิทยาลัยครู พ.ศ. 2519 กฤตภาค บทความหนังสือ กฎหมาย
[คลิก]
179
ก(นส).10/01 พระโกศบรรจุพระอัฐิสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี กฤตภาค บทความหนังสือ ประติมากรรม
[คลิก]
180
ก(นส).9/01 ประกาศสภาการฝึกหัดครู เรื่องเครื่องหมายประจำวิทยาลัยครูสวนสุนันทา กฤตภาค บทความหนังสือ กฎหมาย
[คลิก]
    จำนวน 337 เรคอร์ด
หน้า 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com