ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา661
เลขจัดเก็บก(ว).2/03
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความวารสาร
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศลดเลี้ยวไปในสวนสุนันทากึ่งศตวรรษ
ชื่อผู้รับผิดชอบประเยาว์ ศักดิ์ศรี และสุวนัช ศรีสง่า
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์, 2529.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 656.pdf (12 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอาคาร, 2529-
คำสำคัญอาคาร ; ตำหนัก ; หอประดิษฐานพระพุทธรูป ; พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ; ประเยาว์ ศักดิ์ศรี ; สุวนัช ศรีสง่า
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (สแกนภาพจากสิ่งพิมพ์ต้นฉบับเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิงประเยาว์ ศักดิ์ศรี และสุวนัช ศรีสง่า. (2529). ลดเลี้ยวไปในสวนสุนันทากึ่งศตวรรษ. สวนสุนันทาสัมพันธ์. (ฉบับพิเศษ), 7 – 17.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากวารสารสวนสุนันทาสัมพันธ์ ฉบับพิเศษ ว่าด้วยประวัติความเป็นมาของอาคารและสิ่งก่อสร้างภายในวิทยาลัยครูสวนสุนันทา เช่น หอประดิษฐานพระพุทธรูป อาคารมาลินีพนดารา อาคารฉัฐมราชศิลปสดุดี เป็นต้น
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com