ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา666
เลขจัดเก็บก(ว).13/01
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความวารสาร
หมวดพืชพรรณ
ชื่อสารสนเทศชมดอกไม้ในสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบสงัด อภัยพันธุ์
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์, 2529.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 662.pdf (22 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องดอกไม้, 2529.
คำสำคัญดอกไม้ในสวนสุนันทา ; พันธุ์ไม้ดอก ; พันธุ์ไม้ผล
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (สแกนภาพจากสิ่งพิมพ์ต้นฉบับเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิงสงัด อภัยพันธุ์. (2529). ชมดอกไม้ในสวนสุนันทา. สวนสุนันทาสัมพันธ์. (ฉบับพิเศษ), 24-43.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากวารสารสวนสุนันทาสัมพันธ์ ฉบับพิเศษ ว่าด้วยพันธุ์ดอกไม้และไม้ผลในวิทยาลัยครูสวนสุนันทา เช่น กรรณิการ์ แก้วเจ้าจอม หรือกระดังงาไทย เป็นต้น
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com