ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
101
สต(ว).1/04 สวนสุนันทาสัมพันธ์ 2557 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง วารสาร บุคคล
[คลิก]
102
สต(ว).1/03 วารสารสวนสุนันทาสัมพันธ์ 2555 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง วารสาร บุคคล
[คลิก]
103
สพ(ง).1/02 พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏฯ: พระผู้ทรงเป็นเอตทัคคะทางการครัว สิ่งพิมพ์พิเศษ งานเขียนวิชาการ บุคคล
[คลิก]
104
ส(นท).15/02 สวนสุนันทาวิชาการ 2559 : วิชาการ--สัมผัสได้ สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย กิจกรรม
[คลิก]
105
ส(จส).6/06 หนังสือที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุครบรอบ 100 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร พิธีการ
[คลิก]
106
ก(นสพ).3/03 ยกเครื่อง GE ป้องกันเกรดมั่ว ป้องกันปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอ กฤตภาค บทความหนังสือพิมพ์ การบริหาร
[คลิก]
107
ร(ถ).2/31 กำแพงแดง (ก่อนการบูรณะ) รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
108
ก(นส).2/05 พระเมรุสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ท้องสนามหลวง พ.ศ. 2423 กฤตภาค บทความหนังสือ อาคารสถานที่
[คลิก]
109
สพ(อร).6/03 ข่าวสิ้นพระชนม์พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ พิธีการ
[คลิก]
110
ร(ถ).10/04 องค์พระวิษณุกรรม รูปภาพ ภาพถ่าย ประติมากรรม
[คลิก]
111
ร(ถ).10/03 พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี รูปภาพ ภาพถ่าย ประติมากรรม
[คลิก]
112
ร(ถ).15/06 งานสวนสุนันทาวิชาการ : วิชาการสัมผัสได้ รูปภาพ ภาพถ่าย กิจกรรม
[คลิก]
113
ร(ถ).2/30 อาคารศิลปกรรม รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
114
สท(ด).12/01 เพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุด สื่่อโสตทัศนวัสดุ ดีวีดี ดนตรีกรรม
[คลิก]
115
ก(น).2/01 โปสต์การ์ดจากสวนสุนันทา = Postcards From Suan Sunandha กฤตภาค บทความนิตยสาร อาคารสถานที่
[คลิก]
116
ร(ถ).2/29 ศาลปราสาทสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
117
ร(ถ).2/28 อาคารศศิพงษ์ประไพ รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
118
ส(นท).3/10 ตำนานโรงเลี้ยงเด็กของพระอัครชายาเธอฯ สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย การบริหาร
[คลิก]
119
ร(ถ).2/27 หอประดิษฐานพระพุทธสุนันทาทิพรัตนปฏิมาศรีมงคล (หอพระ) รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
120
SP-OD-AM-08-04-02 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (นายกร ทัพพะรังสี) สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
    จำนวน 364 เรคอร์ด
หน้า 6
< 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com