ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา723
เลขจัดเก็บSP-OD-AM-08-04-02
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (นายกร ทัพพะรังสี)
ชื่อผู้รับผิดชอบสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุดราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 263 ง.
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2558.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ (PDF) : 1 ฉบับ.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องการบริหาร -- การแต่งตั้ง
คำสำคัญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; กร ทัพพะรังสี
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์เอกสาราชการประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 263 ง ฉบับลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ว่าด้วย พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกร ทัพพะรังสี ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com