ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
201
ก(นส).4/01 สัญลักษณ์ 50 ปี สวนสุนันทา กฤตภาค บทความหนังสือ จิตรกรรม
[คลิก]
202
ก(นส).6/01 กำหนดการประจำวันงานฉลองหอประชุมวิทยาลัยครูสวนสุนันทา กฤตภาค บทความหนังสือ พิธีการ
[คลิก]
203
ก(นส).6/02 เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (พระนางเรือล่ม) กฤตภาค บทความหนังสือ พิธีการ
[คลิก]
204
ส(นท).6/10 สูจิบัตรงานฉลองหอประชุมวิทยาลัยครูสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย พิธีการ
[คลิก]
205
ก(นส).9/02 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของวิทยาลัยครู พ.ศ. 2519 กฤตภาค บทความหนังสือ กฎหมาย
[คลิก]
206
ก(นส).10/01 พระโกศบรรจุพระอัฐิสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี กฤตภาค บทความหนังสือ ประติมากรรม
[คลิก]
207
ก(นส).9/01 ประกาศสภาการฝึกหัดครู เรื่องเครื่องหมายประจำวิทยาลัยครูสวนสุนันทา กฤตภาค บทความหนังสือ กฎหมาย
[คลิก]
208
ส(นท).1/10 8 ปี สวนสุนันทา: อาจารย์กลาย กระจายวงศ์ สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
209
ก(นส).8/02 บทละครพันทางเรื่องยุพราชกุสะ = Prince Kusa กฤตภาค บทความหนังสือ วรรณกรรม
[คลิก]
210
ส(จส).7/01 ยุพราชกุสะ สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร นาฏกรรม
[คลิก]
211
ส(นท).1/09 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรางศรี พณิชยกุล : อธิการบดีสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2537 - 2542 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
212
ก(นส).8/01 เรื่องบ่อเกิดของพระราชนิพนธ์เงาะป่า กฤตภาค บทความหนังสือ วรรณกรรม
[คลิก]
213
สท(วด).6/01 หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2506 สื่่อโสตทัศนวัสดุ วีดีโอ พิธีการ
[คลิก]
214
ส(นท).6/09 สูจิบัตรงานฉลองพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย พิธีการ
[คลิก]
215
ร(ถ).15/05 นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เยี่ยมศูนย์การศึกษาวิจัยด้านสุขภาพการท่องเที่ยวการโรงแรมและที่พำนักระยะยาว จังหวัดระนอง รูปภาพ ภาพถ่าย กิจกรรม
[คลิก]
216
สพ(อร).10/01 ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนผ้าทิพย์ พระพุทธรูปปางประทานพร ที่จะสร้างขึ้นใหม่ สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ ประติมากรรม
[คลิก]
217
ก(จม).3/01 ประกาศศักดา สวนสุนันทารักษาแชมป์ราชภัฏอันดับ 1 ของประเทศ กฤตภาค บทความจดหมายข่าว การบริหาร
[คลิก]
218
ก(จม).2/12 ตำหนักพระวิมาดาเธอฯ กฤตภาค บทความจดหมายข่าว อาคารสถานที่
[คลิก]
219
ก(จม).3/09 กว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2 กฤตภาค บทความจดหมายข่าว การบริหาร
[คลิก]
220
ก(จม).3/10 กว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กฤตภาค บทความจดหมายข่าว การบริหาร
[คลิก]
    จำนวน 364 เรคอร์ด
หน้า 11
< 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com