ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา630
เลขจัดเก็บก(นส).4/01
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความหนังสือ
หมวดจิตรกรรม
ชื่อสารสนเทศสัญลักษณ์ 50 ปี สวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2529.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 599.pdf (2 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องตราสัญลักษณ์, 2529
คำสำคัญสัญลักษณ์ 50 ปี สวนสุนันทา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (สแกนเอกสารจากหนังสือต้นฉบับ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิงวิทยาลัยครูสวนสุนันทา. (2529). “สัญลักษณ์ 50 ปี สวนสุนันทา.” ใน การจัดการศึกษาในรอบ 50 ปี. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. ไม่ปรากฎเลขหน้า.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากหนังสือการจัดการศึกษาในรอบ 50 ปี ว่าด้วย รูปแบบ และความหมายของสัญลักษณ์ 50 ปี สวนสุนันทา
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com