ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา624
เลขจัดเก็บก(นส).10/01
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความหนังสือ
หมวดประติมากรรม
ชื่อสารสนเทศพระโกศบรรจุพระอัฐิสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
ชื่อผู้รับผิดชอบม.ร.ว. แสงสูรย์ ลดาวัลย์, รวบรวม
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิตพิมพ์ครั้งที่ 2.
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2540.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 595.pdf (2 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องโกศ, 242-
คำสำคัญพระโกศบรรจุพระอัฐิสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
การเชื่อมโยงwww.archive.ssru.ac.th/prd_view.php?id_prd=625
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (สแกนภาพจากหนังสือต้นฉบับ เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิงแสงสูรย์ ลดาวัลย์, ม.ร.ว. (2540). “พระโกศบรรจุพระอัฐิสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี .” ใน พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (พิมพ์ครั้งที่ 2) . กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา. ไม่ปรากฎเลขหน้า.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากหนังสือพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ว่าด้วย รูปภาพพระโกศบรรจุพระอัฐิสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com