ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา626
เลขจัดเก็บก(นส).9/02
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความหนังสือ
หมวดกฎหมาย
ชื่อสารสนเทศพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของวิทยาลัยครู พ.ศ. 2519
ชื่อผู้รับผิดชอบกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2529.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 596.pdf (4 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของวิทยาลัยคร, 2519
คำสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของวิทยาลัยครู พ.ศ. 2519
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (สแกนเอกสารจากหนังสือต้นฉบับ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิงกระทรวงศึกษาธิการ. (2529). “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของวิทยาลัยครู พ.ศ. 2519.” ใน คู่มือนักศึกษาวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2529. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยครูสวนสุนันทา. หน้า 47 – 49.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากหนังสือคู่มือนักศึกษาวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2529 ว่าด้วย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของวิทยาลัยครู พ.ศ. 2519
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com