ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา623
เลขจัดเก็บก(นส).9/01
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความหนังสือ
หมวดกฎหมาย
ชื่อสารสนเทศประกาศสภาการฝึกหัดครู เรื่องเครื่องหมายประจำวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบสภาการฝึกหัดครู
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2525.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 593.pdf (2 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องประกาศสภาการฝึกหัดครู, 2520
คำสำคัญประกาศสภาการฝึกหัดครู ; เครื่องหมายประจำวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (สแกนเอกสารจากหนังสือต้นฉบับ เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิงสภาการฝึกหัดครู. (2525). “ประกาศสภาการฝึกหัดครู เรื่องเครื่องหมายประจำวิทยาลัยครูสวนสุนันทา.” ใน คู่มือนักศึกษาวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2524. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยครูสวนสุนันทา. หน้า 11.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากหนังสือคู่มือนักศึกษาวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2524 ว่าด้วย ประกาศสภาการฝึกหัดครู เรื่องเครื่องหมายประจำวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com