ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา620
เลขจัดเก็บก(นส).8/02
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความหนังสือ
หมวดวรรณกรรม
ชื่อสารสนเทศบทละครพันทางเรื่องยุพราชกุสะ = Prince Kusa
ชื่อผู้รับผิดชอบปัคคห (นามแฝง)
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2511.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 591.pdf (8 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องบทละครไทย, 25--
คำสำคัญละครประจำปี , ละครพันทาง, ยุพราชกุสะ, Prince Kusa
การเชื่อมโยงwww.archive.ssru.ac.th/prd_view.php?id_prd=619
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดพิมพ์ตามต้นฉบับหนังสือ เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิงปัคคห (นามแฝง), “เรื่องย่อ ‘ยุพราชกุสะ’” ใน ยุพราชกุสะ: ละครประจำปี 2511 ของวิทยาลัยครูสวนสุนันทา, (กรุงเทพฯ: วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2511), ไม่ปรากฎเลขหน้า.
รายละเอียด
บทความจากหนังสือละครประจำปี 2511 ของวิทยาลัยครูสวนสุนันทา "ยุพราชกุสะ" โดยปัคคห ว่าด้วยเรื่องย่อ และบทแสดง (ไทย - อังกฤษ) ของละครพันทางเรื่อง"ยุพราชกุสะ (Prince Kusa)"
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com