ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา599
เลขจัดเก็บก(จม).3/10
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความจดหมายข่าว
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศกว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง, เรียบเรียง
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2557.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 567.pdf (2 แผ่น).
เลขมาตรฐาน1513-6930
หัวเรื่องการบริหารการศึกษา, 2450-
คำสำคัญโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย ; วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ; สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิงรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง. (2557, ตุลาคม 31). กว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. ข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม, (1146), หน้า 3.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม ฉบับที่่ 1146 ประจำวันศุกร์ที่่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ว่าด้วย ประวัติการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com