ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
101
ร(ว).4/08 ตราสัญลักษณ์ 80 ปี สวนสุนันทา = 80 th Annivesary Suan Sunandha Rajabhat University รูปภาพ ภาพวาด จิตรกรรม
[คลิก]
102
ส(จส).1/01 ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ รองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร บุคคล
[คลิก]
103
สพ(อร).9/08 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ กฎหมาย
[คลิก]
104
ร(ถ).2/03 ศาลาศรัทธาธรรม รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
105
ส(นท).1/08 100 ปี อนุสรณ์สาร : อาจารย์นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
106
สพ(สป).4/01 เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี สิ่งพิมพ์พิเศษ สื่อประชาสัมพันธ์ จิตรกรรม
[คลิก]
107
ร(ถ).2/01 อาคารเกษตรสินเสริมศาสตร์ รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
108
สพ(อร).1/02 นักเรียนฝึกหัดครู ปีที่ 3 ข. ประจำปีการสึกสา 2486 สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ บุคคล
[คลิก]
109
ร(ถ).2/05 โรงแรมแก้วเจ้าจอม รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
110
ส(นท).1/02 เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ในรัชกาลที่ 5 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
111
ส(นท).1/11 พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
112
สพ(อร).1/01 ใบสมัครเและใบมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนครู กระทรวงศึกษาธิการ สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ บุคคล
[คลิก]
113
สพ(อบ).1/01 สมุดประจำตัวนักเรียนวิทยาลัยครูสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารส่วนบุคคล บุคคล
[คลิก]
114
สพ(ง).10/01 พิธีบรรจุพระบรมธาตุและอัญเชิญพระพุทธรูปเชียงแสน รุ่นสิงห์ 1 ประดิษฐาน ณ ศาลาศรัทธาธรรม สิ่งพิมพ์พิเศษ งานเขียนวิชาการ ประติมากรรม
[คลิก]
115
ส(นท).15/01 ธำรงไทย 5 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย กิจกรรม
[คลิก]
116
ส(จส).1/04 พระประวัติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้านิภานภดลวิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร บุคคล
[คลิก]
117
ส(นท).1/15 ชีวิตจริงอิงประวัติศาสตร์ และ 100 ปี วังสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
118
ส(จส).6/05 สูจิบัตรพิธีน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร พิธีการ
[คลิก]
119
ส(จส).6/04 สูจิบัตรงานฉลอง 60 ปี สวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร พิธีการ
[คลิก]
120
ส(วจ).2/01 แนวทางในการอนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อมของตำหนักในวังสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป รายงานการวิจัย อาคารสถานที่
[คลิก]
    จำนวน 337 เรคอร์ด
หน้า 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com