ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
221
สพ(อร).9/03 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนสาธิตวิทยาลัยครูสวนสุนันทา พ.ศ. 2509 สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ กฎหมาย
[คลิก]
222
ร(ถ).8/01 คำจารึกพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปภาพ ภาพถ่าย วรรณกรรม
[คลิก]
223
ร(ถ).6/01 พระราชพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย พิธีการ
[คลิก]
224
ส(จส).7/06 นางนกกระจาบ สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร นาฏกรรม
[คลิก]
225
ก(นสพ).3/01 สวนสุนันทาตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ : ฟื้นการจัดอันดับกระตุ้นแข่งขัน กฤตภาค บทความหนังสือพิมพ์ การบริหาร
[คลิก]
226
ก(จม).15/01 สวนสุนันทาแถลงข่าวใต้ร่มพระบารมี 70 ปี สวนสุนันทา กฤตภาค บทความจดหมายข่าว กิจกรรม
[คลิก]
227
ก(จม).2/01 ผังบริเวณสวนสุนันทาในอดีต กฤตภาค บทความจดหมายข่าว อาคารสถานที่
[คลิก]
228
ก(จม).3/03 โครงสร้างใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : มุมมองสองบรรทัดฐาน กฤตภาค บทความจดหมายข่าว การบริหาร
[คลิก]
229
ก(จม).6/11 สวนสุนันทากับรางวัลชนะเลิศอันดับที่่ 1 ระดับหน้าบ้านหน้ามอง ประเภทมหาวิทยาลัยในสวน กฤตภาค บทความจดหมายข่าว พิธีการ
[คลิก]
230
ก(จม).3/04 ERP กับการสแกนนิ้วมือ กฤตภาค บทความจดหมายข่าว การบริหาร
[คลิก]
231
สพ(อร).9/02 ประกาศวิทยาลัยครูสวนสุนันทาเรื่่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครู พ.ศ. 2535 สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ กฎหมาย
[คลิก]
232
สพ(อร).9/04 ประกาศวิทยาลัยครูสวนสุนันทาเรื่่องการเลือกตั้งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2535 สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ กฎหมาย
[คลิก]
233
ก(จม).2/07 ศิลปกรรมในสวนสุนันทา กฤตภาค บทความจดหมายข่าว อาคารสถานที่
[คลิก]
234
สต(จม).15/01 จดหมายข่าวแก้วเจ้าจอม สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง จดหมายข่าว กิจกรรม
[คลิก]
235
ก(จม).15/04 ลูกเสือและเนตรนารีสวนสุนันทา กฤตภาค บทความจดหมายข่าว กิจกรรม
[คลิก]
236
สพ(อร).9/05 ประกาศวิทยาลัยครูสวนสุนันทาเรื่่องห้ามนักศึกษาจัดงานหรือกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ พ.ศ. 2535 สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ กฎหมาย
[คลิก]
237
ก(จม).3/05 ชาวสวนสุนันทาประกาศก้องมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 กฤตภาค บทความจดหมายข่าว การบริหาร
[คลิก]
238
ก(จม).6/01 สวนสุนันทาสุดปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมฯ พระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ กฤตภาค บทความจดหมายข่าว พิธีการ
[คลิก]
239
ก(จม).6/03 สวนสุนันทาเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัล กฤตภาค บทความจดหมายข่าว พิธีการ
[คลิก]
240
ก(จม).6/04 พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงรับโรงเรียนประถมสาธิตไว้ในพระอุปถัมภ์ กฤตภาค บทความจดหมายข่าว พิธีการ
[คลิก]
    จำนวน 364 เรคอร์ด
หน้า 12
< 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com