ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา588
เลขจัดเก็บก(จม).3/03
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความจดหมายข่าว
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศโครงสร้างใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : มุมมองสองบรรทัดฐาน
ชื่อผู้รับผิดชอบรัฐพงศ์ บุญญานุวัตร, เรียบเรียง
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2549.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 552.pdf (2 แผ่น).
เลขมาตรฐาน1513-6930
หัวเรื่องการจัดการองค์การ, 2549
คำสำคัญการแบ่งส่วนราชการภายใน ; โครงสร้างองค์กรภายใน
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (2549, สิงหาคม 9). โครงสร้างใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : มุมมองสองบรรทัดฐาน . ข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม. (44), หน้า 2.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม ฉบับที่่ 44 ประจำวันพุธที่่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ว่าด้วยบทวิเคราะห์เกี่ยวกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่่องการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2540
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com