ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา589
เลขจัดเก็บก(จม).2/01
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความจดหมายข่าว
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศผังบริเวณสวนสุนันทาในอดีต
ชื่อผู้รับผิดชอบธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น, เรียบเรียง
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2549.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 553.pdf (2 แผ่น).
เลขมาตรฐาน1513-6930
หัวเรื่องแผนผัง, 2450-
คำสำคัญผังบริเวณสวนสุนันทา ; หุ่นจำลองสวนสุนันทา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (สแกนจากจดหมายข่าวต้นฉบับเมื่อวันที่่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (2549, ตุลาคม 18). ผังบริเวณสวนสุนันทาในอดีต. ข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม. (91), หน้า 2-3.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม ฉบับที่่ 91 ประจำวันพุธที่่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ว่าด้วย หุ่นลำลองแผงผังวังสวนสุนันทาในอดีต
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com