ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา587
เลขจัดเก็บก(จม).6/11
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความจดหมายข่าว
หมวดพิธีการ
ชื่อสารสนเทศสวนสุนันทากับรางวัลชนะเลิศอันดับที่่ 1 ระดับหน้าบ้านหน้ามอง ประเภทมหาวิทยาลัยในสวน
ชื่อผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2549.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 550.pdf (1 แผ่น).
เลขมาตรฐาน1513-6930
หัวเรื่องพระราชพิธี, 2549
คำสำคัญหน้าบ้านหน้ามอง ; มหาวิทยาลัยในสวน
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (2549, สิงหาคม 8). สวนสุนันทากับรางวัลชนะเลิศอันดับที่่1 ระดับหน้าบ้านหน้ามอง ประเภทมหาวิทยาลัยในสวน . ข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม. (43), หน้า 1.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม ฉบับที่่ 43 ประจำวันอังคารที่่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ว่าด้วย สำนักงานเขตดุสิตคัดเลือกและตัดสินให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับรางวัลดังกล่าว
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com