ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา582
เลขจัดเก็บก(จม).2/07
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความจดหมายข่าว
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศศิลปกรรมในสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ; คณะกรรมการชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2535
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 545.pdf (1 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องประตู, 24--
คำสำคัญซุ้มประตู ; พระที่่นั่งนงคราญสโมสร
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิงวิทยาลัยครูสวนสุนันทา. (2535, สิงหาคม 15). ศิลปกรรมในสวนสุนันทา . ข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม. (28), หน้า 5.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม ฉบับที่่ 28 ประจำวันที่่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2535 ว่าด้วยเรื่่องราวของซุ้มประตูบริเวณพระที่่นั่งนงคราญสโมสร
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com