ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา584
เลขจัดเก็บสพ(อร).9/02
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดกฎหมาย
ชื่อสารสนเทศประกาศวิทยาลัยครูสวนสุนันทาเรื่่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครู พ.ศ. 2535
ชื่อผู้รับผิดชอบวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2535.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 547.pdf (1 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องประกาศวิทยาลัยครูสวนสุนันทาเรื่่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครู พ.ศ. 2535
คำสำคัญประกาศวิทยาลัยครูสวนสุนันทาเรื่่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครู พ.ศ. 2535
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่่อวันที่่่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์เอกสารราชการ "ประกาศวิทยาลัยครูสวนสุนันทาเรื่่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครู" ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้สมัคร และวัน-สถานที่่รับสมัคร
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com