ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
21
SP-OD-AM-09-02-01 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งและถอดถอนอธิการวิทยาลัยครู (อาจารย์จำเริญ เสกธีระ ดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครูสวนสุนันทา) สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
22
SP-OD-AM-09-03-02 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีสถาบันราชภัฏ (รองศาสตราจารย์ ดิลก บุญเรืองรอด ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา สมัยทึ่ 2) สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
23
SP-OD-AM-08-03-01 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งนายกสภาประจำสถาบันราชภัฏ (นายไพบูลย์ ลิมปพยอม ดำรงตำแหน่งนายกสภาประจำสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา) สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
24
SP-OD-AM-08-03-03 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งนายกสภาประจำสถาบันราชภัฏ (นายบรรหาร ศิลปอาชา ดำรงตำแหน่งนายกสภาประจำสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา) สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
25
SP-OD-AM-07 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏและสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
26
SP-OD-AM-09-03-01 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีสถาบันราชภัฏ (รองศาสตราจารย์ ดิลก บุญเรืองรอด ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา) สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
27
SP-OD-AM-06 พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าทึ่และกิจการบริหารของกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2538 สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
28
GP-TB-AM-04 รายงานประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย การบริหาร
[คลิก]
29
SP-OD-AM-05-04-01 กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
30
SP-OD-CM-03-01 หนังสือสำนักราชเลขาธิการเรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสถาบัน สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ พิธีการ
[คลิก]
31
GP-TB-CS-01-04-03 คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย หลักสูตรการศึกษา
[คลิก]
32
SP-OD-LW-01-01 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2550 สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ กฎหมาย
[คลิก]
33
PT-PG-BD-13 อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร 37) รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
34
PT-PG-ST-02-01 พระพุทธรูปสุโขทัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย ประติมากรรม
[คลิก]
35
AV-VD-CM-04-01 พิธีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : รองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย สื่่อโสตทัศนวัสดุ วีดีทัศน์ พิธีการ
[คลิก]
36
CP-BC-LW-01-01 ระเบียบวิทยาลัยครูสวนสุนันทาว่าด้วยหอสมุดวิทยาลัยครูสวนสุนันทา พ.ศ. 2529 กฤตภาค บทความหนังสือ กฎหมาย
[คลิก]
37
GP-TB-CS-01-04-02 คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2561 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย หลักสูตรการศึกษา
[คลิก]
38
PT-PG-ST-01-02 ศาลปราสาทสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี รูปแบบที่ 1 (ศาลพระภูมิ) รูปภาพ ภาพถ่าย ประติมากรรม
[คลิก]
39
PT-PG-BD-12 อาคารศศิพงษ์ประไพ รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
40
SP-GD-AM-04 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
    จำนวน 364 เรคอร์ด
หน้า 2
< 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com