ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา820
เลขจัดเก็บSP-OD-AM-07
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏและสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ชื่อผู้รับผิดชอบกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุดราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 81 ง.
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2538.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ (PDF) : 1 ฉบับ.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องตราสัญลักษณ์
คำสำคัญประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏและสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ; ตราประจำสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564)
ราคา- บาท
การอ้างอิงประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏและสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ. (2538, 10 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. 112 ตอนทึ่ 81 ง. หน้า 75.
รายละเอียด
ไฟล์เอกสารราชการประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏและสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนทึ่ 81 ง ว่าด้วยสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏและสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 003/5167 ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2538
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com