ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา814
เลขจัดเก็บSP-OD-CM-03-01
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดพิธีการ
ชื่อสารสนเทศหนังสือสำนักราชเลขาธิการเรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสถาบัน
ชื่อผู้รับผิดชอบสำนักราชเลขาธิการ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2535.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ (JPG) : 1 ฉบับ.
เลขมาตรฐานรล 0003/2522
หัวเรื่องพิธีทางศาสนาและพิธีกรรม, 2563
คำสำคัญหนังสือสำนักราชเลขาธิการเรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสถาบัน ; สถาบันราชภัฏ ; สถาบันราชพัฒนา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (สำเนาหนังสือ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564)
ราคา- บาท
การอ้างอิงสำนักราชเลขาธิการ. (2535, กุมภาพันธ์ 14). ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสถาบัน (รล 0003/2522) หนังสือราชการ.
รายละเอียด
ไฟล์สำเนาหนังสือสำนักราชเลขาธิการ เลขที่ รล 0003/2522 ฉบับลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสถาบันว่า "สถาบันราชภัฏ"
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com