ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา819
เลขจัดเก็บSP-OD-AM-09-03-01
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีสถาบันราชภัฏ (รองศาสตราจารย์ ดิลก บุญเรืองรอด ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา)
ชื่อผู้รับผิดชอบสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุดราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 87 ง.
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2542.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ (PDF) : 1 ฉบับ.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องการบริหาร -- การแต่งตั้ง
คำสำคัญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีสถาบันราชภัฏ ; อธิการบดีสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ; อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; ดิลก บุญเรืองรอด
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (เมื่อวันทึ่ 16 สิงหาคม 2564)
ราคา- บาท
การอ้างอิงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีสถาบันราชภัฏ. (2542, 2 พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. 116 ตอนที่ 87 ง. หน้า 4.
รายละเอียด
ไฟล์เอกสารราชการประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีสถาบันราชภัฏ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 87 ง ฉบับลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ว่าด้วย พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดิลก บุญเรืองรอด ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันทึ่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2542
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com