ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา808
เลขจัดเก็บCP-BC-LW-01-01
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความหนังสือ
หมวดกฎหมาย
ชื่อสารสนเทศระเบียบวิทยาลัยครูสวนสุนันทาว่าด้วยหอสมุดวิทยาลัยครูสวนสุนันทา พ.ศ. 2529
ชื่อผู้รับผิดชอบวิทยาลัยครูสวนสุนันทา สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2529.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ (PDF) : 1 ฉบับ.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องกฎและระเบียบข้อบังคับของห้องสมุด, 2529
คำสำคัญระเบียบวิทยาลัยครูสวนสุนันทาว่าด้วยหอสมุดวิทยาลัยครูสวนสุนันทา พ.ศ. 2529 ; ระเบียบการใช้บริการหอสมุด ; ห้องสมุด ; สำนักวิทยบริการ ; ศูนย์วิทยบริการ
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (ปริวรรตเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564)
ราคา- บาท
การอ้างอิงวิทยาลัยครูสวนสุนันทา. 2529. ระเบียบวิทยาลัยครูสวนสุนันทาว่าด้วยหอสมุดวิทยาลัยครูสวนสุนันทา พ.ศ. 2529. คู่มือนักศึกษา กศ.บป.31’ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.
รายละเอียด
ไฟล์กฤตภาคระเบียบวิทยาลัยครูสวนสุนันทาว่าด้วยหอสมุดวิทยาลัยครูสวนสุนันทา พ.ศ. 2529 จากหนังสือคู่มือนักศึกษาวิทยาลัยครูสวนสุนันทา สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ กศ.บป.31
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com