ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา818
เลขจัดเก็บSP-OD-AM-06
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าทึ่และกิจการบริหารของกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2538
ชื่อผู้รับผิดชอบกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุดราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 4 ก.
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2538.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ (PDF) : 1 ฉบับ.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องการบริหารรัฐกิจ
คำสำคัญพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารของกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2538
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunadha Archive Database System)
แหล่งที่มาดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564)
ราคา- บาท
การอ้างอิงพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารของกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2538. (2538, 24 มกราคม). ราชกิจจานุเบกษา. 112 ตอนทึ่ 4 ก. หน้า 25-26.
รายละเอียด
ไฟล์ต้นฉบับพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารของกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2538 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 4 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 ว่าด้วยการโอนอำนาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน หนี้ ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณของกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com