ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
1
GP-TB-AM-04 รายงานประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย การบริหาร
[คลิก]
2
SP-GD-AM-05 กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
3
SP-GD-CM-03-01 หนังสือสำนักราชเลขาธิการเรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสถาบัน สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ พิธีการ
[คลิก]
4
GP-TB-CR-01-05 คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย หลักสูตรการศึกษา
[คลิก]
5
SP-GD-LW-01-01 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2550 สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ กฎหมาย
[คลิก]
6
PT-PG-BD-13 อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร 37) รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
7
PT-PG-ST-02-01 พระพุทธรูปสุโขทัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย ประติมากรรม
[คลิก]
8
AV-VD-CM-04-01 พิธีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : รองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย สื่่อโสตทัศนวัสดุ วีดีทัศน์ พิธีการ
[คลิก]
9
CP-BC-LW-01-01 ระเบียบวิทยาลัยครูสวนสุนันทาว่าด้วยหอสมุดวิทยาลัยครูสวนสุนันทา พ.ศ. 2529 กฤตภาค บทความหนังสือ กฎหมาย
[คลิก]
10
GP-TB-CR-01-04 คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2561 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย หลักสูตรการศึกษา
[คลิก]
11
PT-PG-ST-01-02 ศาลปราสาทสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี รูปแบบที่ 1 (ศาลพระภูมิ) รูปภาพ ภาพถ่าย ประติมากรรม
[คลิก]
12
PT-PG-BD-12 อาคารศศิพงษ์ประไพ รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
13
SP-GD-AM-04 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
14
SP-GD-ST-01 ประกาศขนานนามประตูพระราชวังดุสิต สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ ประติมากรรม
[คลิก]
15
SP-GD-AM-03 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2542 สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
16
PT-PG-BD-11 อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร 23) รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
17
PT-PG-ST-01-01 ศาลปราสาทสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (รูปแบบที่ 2) รูปภาพ ภาพถ่าย ประติมากรรม
[คลิก]
18
AV-VD-PS-01-01 หม่อมหลวง เนื่อง นิลรัตน์ สื่่อโสตทัศนวัสดุ วีดีทัศน์ บุคคล
[คลิก]
19
AV-VD-CM-03-01 พิธีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ สื่่อโสตทัศนวัสดุ วีดีทัศน์ พิธีการ
[คลิก]
20
PT-PG-PS-12 รองศาสตราจารย์ ดร. ช่วงโชติ พันธุเวช รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
    จำนวน 337 เรคอร์ด
หน้า 1
< 11 12 13 14 15 16 17
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com