ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
1
SP-GD-AM-04 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
2
SP-GD-ST-01 ประกาศขนานนามประตูพระราชวังดุสิต สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ ประติมากรรม
[คลิก]
3
SP-GD-AM-03 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2542 สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
4
PT-PG-BD-11 อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร 23) รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
5
PT-PG-ST-01-01 ศาลปราสาทสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (รูปแบบที่ 2) รูปภาพ ภาพถ่าย ประติมากรรม
[คลิก]
6
AV-VD-PS-01-01 หม่อมหลวง เนื่อง นิลรัตน์ สื่่อโสตทัศนวัสดุ วีดีทัศน์ บุคคล
[คลิก]
7
AV-VD-CM-03-01 พิธีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ สื่่อโสตทัศนวัสดุ วีดีทัศน์ พิธีการ
[คลิก]
8
PT-PG-PS-12 รองศาสตราจารย์ ดร. ช่วงโชติ พันธุเวช รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
9
SP-GD-AM-02 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
10
AV-VD-CM-02-01 พิธีบวงสรวงอัญเชิญพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม สื่่อโสตทัศนวัสดุ วีดีทัศน์ พิธีการ
[คลิก]
11
GP-TB-AM-03-01 แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย การบริหาร
[คลิก]
12
PT-PG-PS-11 อาจารย์ กลาย กระจายวงศ์ รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
13
PT-PG-PS-10 อาจารย์ จำเริญ เสกธีระ รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
14
PT-PG-PS-09 อาจารย์ นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
15
PT-PG-PS-08 รองศาสตราจารย์ ดร. ดิลก บุญเรืองรอด รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
16
AV-VD-CM-01-01 พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี สื่่อโสตทัศนวัสดุ วีดีทัศน์ พิธีการ
[คลิก]
17
GP-TB-AM-02-02 รายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย การบริหาร
[คลิก]
18
PT-PG-PS-06 อาจารย์ หม่อมหลวง ประชุมพร ไกรฤกษ์ รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
19
PT-PG-PS-05 ศาสตราจารย์ สมจิต ธนสุกาญจน์ รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
20
PT-PG-BD-10-01 โรงแรมแก้วเจ้าจอม สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
    จำนวน 325 เรคอร์ด
หน้า 1
< 11 12 13 14 15 16 17
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com