ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา837
เลขจัดเก็บSP-OD-AM-09-04-05
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รองศาสตราจารย์ ดร. ช่วงโชติ พันธุเวช ดำรงตำแหน่งวาระที่ 2)
ชื่อผู้รับผิดชอบสำนักนายกรัฐมนตรึ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุดราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 28 ง.
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2552.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ (PDF) : 1 ฉบับ.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องการบริหาร -- การแต่งตั้ง
คำสำคัญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; ช่วงโชติ พันธุเวช
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564)
ราคา- บาท
การอ้างอิงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (2552, กุมภาพันธ์ 18). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 126 ตอนพิเศษ 28 ง. หน้า 20.
รายละเอียด
ไฟล์เอกสารราชการประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 28 ง ฉบับลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ว่าด้วย พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร. ช่วงโชติ พันธุเวช ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาระที่ 2 ตั้งแต่วันทึ่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com