ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา828
เลขจัดเก็บSP-OD-AM-09-02-02
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการวิทยาลัยครู (ศาสตราจารย์ สมจิต ธนสุกาญจน์ ดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครูสวนสุนันทา)
ชื่อผู้รับผิดชอบสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุดราชกิจจานุเบกษา เล่ม 95 ตอนที่ 6.
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2520.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ (PDF) : 1 ฉบับ.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องการบริหาร -- การแต่งตั้ง
คำสำคัญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการวิทยาลัยครู ; อธิการวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ; สมจิต ธนสุกาญจน์
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunadha Archive Database System)
แหล่งที่มาดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (เมื่อวันทึ่ 27 สิงหาคม 2564)
ราคา- บาท
การอ้างอิงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการวิทยาลัยครู. (2521, 17 มกราคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 95 ตอนที่ 6. หน้า 132.
รายละเอียด
ไฟล์เอกสารราชการประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการวิทยาลัยครู ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 95 ตอนที่ 6 ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2521 ว่าด้วย พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ สมจิต ธนสุกาญจน์ ดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ตั้งแต่วันทึ่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2520
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com