ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา830
เลขจัดเก็บSP-OD-AM-09-04-01
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รำไพพรรณี และสวนสุนันทา (รองศาสตราจารย์ ดร. ช่วงโชติ พันธุเวช)
ชื่อผู้รับผิดชอบสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุดราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนที่ 113 ง.
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2547.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ (PDF) : 1 ฉบับ.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องการบริหาร -- การแต่งตั้ง
คำสำคัญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รำไพพรรณี และสวนสุนันทา ; อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; ช่วงโชติ พันธุเวช
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (เมื่อวันทึ่ 2 กันยายน 2564)
ราคา- บาท
การอ้างอิงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รำไพพรรณี และสวนสุนันทา. (2547, ธันวาคม 23). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 121 ตอนที่ 113 ง. หน้า 11.
รายละเอียด
ไฟล์เอกสารราชการประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รำไพพรรณี และสวนสุนันทา ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนที่ 113 ง ฉบับลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ว่าด้วย พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร. ช่วงโชติ พันธุเวช ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันทึ่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2547
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com