ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา829
เลขจัดเก็บSP-OD-AM-08-03-02
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งนายกสภาประจำสถาบันราชภัฏ (นายไพบูลย์ ลิมปพยอม ดำรงตำแหน่งนายกสภาประจำสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา วาระทึ่ 2)
ชื่อผู้รับผิดชอบสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุดราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที่ 10 ง.
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2541.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ (PDF) : 1 ฉบับ.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องการบริหาร -- การแต่งตั้ง
คำสำคัญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งนายกสภาประจำสถาบันราชภัฏ ; นายกสภาประจำสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ; ไพบูลย์ ลิมปพยอม
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564)
ราคา- บาท
การอ้างอิงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งนายกสภาประจำสถาบันราชภัฏ. (2541, 3 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 115 ตอนทึ่ 10 ง. หน้า 4.
รายละเอียด
ไฟล์เอกสารราชการประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งนายกสภาประจำสถาบันราชภัฏ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที่ 10 ง ฉบับลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 ว่าด้วย พระบรมราชโองการแต่งตั้งนายไพบูลย์ ลิมปพยอม ดำรงตำแหน่งนายกสภาประจำสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2540
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com