ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา834
เลขจัดเก็บSP-OD-AM-09-02-03
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งและถอดถอนอธิการวิทยาลัยครู (นายพล คำปังส์ุ ดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครูสวนสุนันทา)
ชื่อผู้รับผิดชอบสำนักนายกรัฐมนตรึ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุดราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 6.
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2535.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ (PDF) : 1 ฉบับ.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องการบริหาร -- การแต่งตั้ง
คำสำคัญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งและถอดถอนอธิการวิทยาลัยครู ; อธิการวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ; อธิการบดีสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ; อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; พล คำปังส์ุ
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (เมื่อวันทึ่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564)
ราคา- บาท
การอ้างอิงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งและถอดถอนอธิการวิทยาลัยครู. (2535, มกราคม 7). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 119 ตอนที่ 6. หน้า 107.
รายละเอียด
ไฟล์เอกสารราชการประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งและถอดถอนอธิการวิทยาลัยครู ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 6 ฉบับลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2535 ว่าด้วย พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนาย พล คำปังส์ุ ดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2534
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com