ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา827
เลขจัดเก็บSP-OD-AM-05-02-01
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการปรับปรุงแก้ไขการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้รับผิดชอบกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุดราชกิจจานุเบกษา เล่ม 94 ตอนทึ่ 79.
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2520.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ (PDF) : 1 ฉบับ.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องการแบ่งส่วนราชการ
คำสำคัญการแบ่งส่วนราชการภายในวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ; ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการปรับปรุงแก้ไขการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ; คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการราชกิจจานุเบกษา (เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564)
ราคา- บาท
การอ้างอิงประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการปรับปรุงแก้ไขการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร. (2520, 20 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 94 ตอนที่ 79. หน้า 638-639.
รายละเอียด
ไฟล์เอกสารราชการประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการปรับปรุงแก้ไขการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 94 ตอนที่ 79 ฉบับลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2520 ว่าด้วย กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขการแบ่งภาควิชาในคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com