ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา838
เลขจัดเก็บSP-OD-AM-06-02-01
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศพระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 (วิทยาลัยครูสวนสุนันทา)
ชื่อผู้รับผิดชอบกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุดราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 174.
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2518.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ (PDF) : 1 ฉบับ.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องการแบ่งส่วนราชการ
คำสำคัญพระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ; วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564)
ราคา- บาท
การอ้างอิงพระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518. (2518, สิงหาคม 29). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 92 ตอนที่ 174. หน้า 7.
รายละเอียด
ไฟล์เอกสารราชการพระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 174 ฉบับลงวันทึ่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2518 ว่าด้วย การยกฐานะสถาบันการฝึกหัดครู สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com