ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
141
ส(นท).6/05 ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี สวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย พิธีการ
[คลิก]
142
ส(นท).6/01 หนังสือที่ระลึกฉบับรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย พิธีการ
[คลิก]
143
ก(ว).6/01 คำกราบบังคมทูลของนายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ...วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2514 กฤตภาค บทความวารสาร พิธีการ
[คลิก]
144
ส(จส).6/01 สูจิบัตรงาน 50 ปี สวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร พิธีการ
[คลิก]
145
ก(ว).13/01 ชมดอกไม้ในสวนสุนันทา กฤตภาค บทความวารสาร พืชพรรณ
[คลิก]
146
ส(นท).14/03 ตำรากับข้าวชาววัง [สวนสุนันทา] สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย คหกรรม
[คลิก]
147
ก(นสพ).14/01 ปลาทูต้มเค็มอย่างเนื้อแข็งก้างเปื่อย : สูตรไม่ลับตำรับวังสวนสุนันทา กฤตภาค บทความหนังสือพิมพ์ คหกรรม
[คลิก]
148
สพ(ง).1/01 ครูสวนสุนันทาในความทรงจำ สิ่งพิมพ์พิเศษ งานเขียนวิชาการ บุคคล
[คลิก]
149
ร(ถ).2/20 ศาลปราสาทสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
150
ก(ว).2/03 ลดเลี้ยวไปในสวนสุนันทากึ่งศตวรรษ กฤตภาค บทความวารสาร อาคารสถานที่
[คลิก]
151
ส(นท).14/02 ตำรับสายเยาวภาของสายปัญญาสมาคม สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย คหกรรม
[คลิก]
152
ส(นท).14/01 ตำรากับข้าวไทย : ตำรับพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย คหกรรม
[คลิก]
153
ก(ว).2/02 โรงเรียนภายในสวนป่า กฤตภาค บทความวารสาร อาคารสถานที่
[คลิก]
154
ส(นท).1/14 กาลครั้งหนึ่งที่สวนสุนันทาของ ผศ.ดร. พล คำปังสุ์ สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
155
ส(จส).13/01 คู่มือเทคนิคการขยายพันธุ์ต้นแก้วเจ้าจอม สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร พืชพรรณ
[คลิก]
156
ส(จส).2/01 หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการพิมพ์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร อาคารสถานที่
[คลิก]
157
ส(นท).1/13 จากไป--ด้วยรัก--คิดถึง : จำเริญ เสกธีระ สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
158
สท(ด).2/01 คลังความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : 50 ประเด็น ถาม - ตอบ เรื่องราวสวนสุนันทา สื่่อโสตทัศนวัสดุ ดีวีดี อาคารสถานที่
[คลิก]
159
ส(จส).1/03 หนังสือประกาศเกียรติคุณบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร บุคคล
[คลิก]
160
สพ(ง).2/01 เล่าเรื่องภูดินที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์พิเศษ งานเขียนวิชาการ อาคารสถานที่
[คลิก]
    จำนวน 337 เรคอร์ด
หน้า 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com