ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
141
สพ(ง).10/01 พิธีบรรจุพระบรมธาตุและอัญเชิญพระพุทธรูปเชียงแสน รุ่นสิงห์ 1 ประดิษฐาน ณ ศาลาศรัทธาธรรม สิ่งพิมพ์พิเศษ งานเขียนวิชาการ ประติมากรรม
[คลิก]
142
ส(นท).15/01 ธำรงไทย 5 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย กิจกรรม
[คลิก]
143
ส(จส).1/04 พระประวัติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้านิภานภดลวิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร บุคคล
[คลิก]
144
ส(นท).1/15 ชีวิตจริงอิงประวัติศาสตร์ และ 100 ปี วังสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
145
ส(จส).6/05 สูจิบัตรพิธีน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร พิธีการ
[คลิก]
146
ส(จส).6/04 สูจิบัตรงานฉลอง 60 ปี สวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร พิธีการ
[คลิก]
147
ส(วจ).2/01 แนวทางในการอนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อมของตำหนักในวังสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป รายงานการวิจัย อาคารสถานที่
[คลิก]
148
สพ(อร).3/01 การปรับปรุงและเปลี่ยนสายไฟฟ้าที่วิทยาลัยครูสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
149
ส(จส).6/03 สูจิบัตร 75 ปี สวนสุนันทา จากพระราชอุทยานสู่สถานศึกษา สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร พิธีการ
[คลิก]
150
ส(จส).6/02 สูจิบัตรใต้ร่มพระบารมี 70 ปี สวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร พิธีการ
[คลิก]
151
ส(จส).3/02 คู่มือเขตพื้นที่และระบบตัวเลขประจำอาคาร สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร การบริหาร
[คลิก]
152
ส(จส).3/01 วิทยาลัยครูสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร การบริหาร
[คลิก]
153
ส(จส).7/05 รอบรั้วริมวัง สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร นาฏกรรม
[คลิก]
154
ส(จส).7/04 พระสุธน - มโนห์รา สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร นาฏกรรม
[คลิก]
155
ส(จส).7/03 พญาราชวังสัน สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร นาฏกรรม
[คลิก]
156
ส(นท).7/02 เจ้าหญิงกรรณิการ์ สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย นาฏกรรม
[คลิก]
157
ส(นท).7/01 มหาเทวี สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย นาฏกรรม
[คลิก]
158
ส(จส).7/02 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร นาฏกรรม
[คลิก]
159
ก(นส).2/02 ตำหนักพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา กฤตภาค บทความหนังสือ อาคารสถานที่
[คลิก]
160
ร(ถ).2/24 อาคารและเขตสูบบุหรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
    จำนวน 364 เรคอร์ด
หน้า 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com