ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
141
ก(ว).2/02 โรงเรียนภายในสวนป่า กฤตภาค บทความวารสาร อาคารสถานที่
[คลิก]
142
ส(นท).1/14 กาลครั้งหนึ่งที่สวนสุนันทาของ ผศ.ดร. พล คำปังสุ์ สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
143
ส(จส).13/01 คู่มือเทคนิคการขยายพันธุ์ต้นแก้วเจ้าจอม สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร พืชพรรณ
[คลิก]
144
ส(จส).2/01 หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการพิมพ์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร อาคารสถานที่
[คลิก]
145
ส(นท).1/13 จากไป--ด้วยรัก--คิดถึง : จำเริญ เสกธีระ สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
146
สท(ด).2/01 คลังความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : 50 ประเด็น ถาม - ตอบ เรื่องราวสวนสุนันทา สื่่อโสตทัศนวัสดุ ดีวีดี อาคารสถานที่
[คลิก]
147
ส(จส).1/03 หนังสือประกาศเกียรติคุณบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร บุคคล
[คลิก]
148
สพ(ง).2/01 เล่าเรื่องภูดินที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์พิเศษ งานเขียนวิชาการ อาคารสถานที่
[คลิก]
149
ก(ว).2/01 สวนสุนันทาในอดีต กฤตภาค บทความวารสาร อาคารสถานที่
[คลิก]
150
ก(นส).13/01 ประวัติแก้วเจ้าจอม กฤตภาค บทความหนังสือ พืชพรรณ
[คลิก]
151
สพ(อร).6/01 ขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเททองหล่อพระพุทธรูป สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ พิธีการ
[คลิก]
152
ก(จม).3/02 สวนสุนันทา แชมป์ราชภัฏ 3 สมัยติดต่อ วางเป้าสร้างชื่อติด 1 ใน 15 ของประเทศ กฤตภาค บทความจดหมายข่าว การบริหาร
[คลิก]
153
สต(ว).1/01 วารสารสวนสุนันทาสัมพันธ์ ฉบับพิเศษ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง วารสาร บุคคล
[คลิก]
154
สต(ว).1/02 วารสารสวนสุนันทาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง วารสาร บุคคล
[คลิก]
155
สต(น).15/01 นิตยสารช่อแก้ว สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง นิตยสาร กิจกรรม
[คลิก]
156
ร(ว).4/02 ภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี รูปภาพ ภาพวาด จิตรกรรม
[คลิก]
157
สพ(อร).9/01 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ กฎหมาย
[คลิก]
158
ว(บต).6/01 ปกปริญญาบัตรสภาการฝึกหัดครู วัตถุสิ่งของ สิ่งของเบ็ดเตล็ด พิธีการ
[คลิก]
159
ร(ถ).10/01 เหรียญทองแดงพระรูปรัชกาลที่ 5 คู่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี รูปภาพ ภาพถ่าย ประติมากรรม
[คลิก]
160
ก(นส).2/01 อาคารศรีจุฑาภา กฤตภาค บทความหนังสือ อาคารสถานที่
[คลิก]
    จำนวน 325 เรคอร์ด
หน้า 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com