ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา694
เลขจัดเก็บส(วจ).2/01
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกรายงานการวิจัย
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศแนวทางในการอนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อมของตำหนักในวังสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบฉันทนา สุรัสวดี
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2543.
บรรณลักษณ์(17), 181 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม. + 1 ไฟล์ : 731.jpg
เลขมาตรฐาน9746500716
หัวเรื่องอาคาร, 2543
คำสำคัญตำหนักในสวนสุนันทา ; อาคารในสวนสุนันทา ; อาคารสายสุทธานพดล ; อาคารศศิพงษ์ประไพ ; อาคารพิศมัยพิมลสัตย์ ; อาคารจุฑารัตนาภรณ์ ; อาคารอาทรทิพยนิวาส ; อาคารเอื้อนอาชว์แถมถวัลย์
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (ตู้ 9)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับรายงานการวิจัย "แนวทางในการอนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อมของตำหนักในวังสุนันทา" เนื้อหาประกอบด้วย บทนำ -- เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง -- วิธีการศึกษา -- ผลของการศึกษา -- สรุปและข้อเสนอแนะ
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com