ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
21
SP-GD-AM-02 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
22
AV-VD-CM-02-01 พิธีบวงสรวงอัญเชิญพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม สื่่อโสตทัศนวัสดุ วีดีทัศน์ พิธีการ
[คลิก]
23
GP-TB-AM-03-01 แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย การบริหาร
[คลิก]
24
PT-PG-PS-11 อาจารย์ กลาย กระจายวงศ์ รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
25
PT-PG-PS-10 อาจารย์ จำเริญ เสกธีระ รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
26
PT-PG-PS-09 อาจารย์ นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
27
PT-PG-PS-08 รองศาสตราจารย์ ดร. ดิลก บุญเรืองรอด รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
28
AV-VD-CM-01-01 พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี สื่่อโสตทัศนวัสดุ วีดีทัศน์ พิธีการ
[คลิก]
29
GP-TB-AM-02-02 รายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย การบริหาร
[คลิก]
30
PT-PG-PS-06 อาจารย์ หม่อมหลวง ประชุมพร ไกรฤกษ์ รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
31
PT-PG-PS-05 ศาสตราจารย์ สมจิต ธนสุกาญจน์ รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
32
PT-PG-BD-10-01 โรงแรมแก้วเจ้าจอม สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
33
GP-TB-AM-02-01 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย การบริหาร
[คลิก]
34
SP-GD-CM-02 หนังสือสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ เรื่องพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ พิธีการ
[คลิก]
35
GP-TB-AM-01 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย การบริหาร
[คลิก]
36
PT-PG-BD-09 อุโมงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
37
PT-PG-PS-04 อาจารย์ ประเยาว์ ศักดิ์ศรี รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
38
PT-PG-PS-03 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พล คำปังสุ์ รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
39
PT-PG-BD-08 อาคารหอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
40
PT-PG-BD-07 อาคารเอื้อนอาชน์แถมถวัลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
    จำนวน 337 เรคอร์ด
หน้า 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com