ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
21
GP-TB-AM-02-01 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย การบริหาร
[คลิก]
22
SP-GD-CM-02 หนังสือสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ เรื่องพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ พิธีการ
[คลิก]
23
GP-TB-AM-01 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย การบริหาร
[คลิก]
24
PT-PG-BD-09 อุโมงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
25
PT-PG-PS-04 อาจารย์ ประเยาว์ ศักดิ์ศรี รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
26
PT-PG-PS-03 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พล คำปังสุ์ รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
27
PT-PG-BD-08 อาคารหอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
28
PT-PG-BD-07 อาคารเอื้อนอาชน์แถมถวัลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
29
PT-PG-PS-02 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรางศรี พณิชยกุล รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
30
PT-PG-PS-01 อาจารย์ผจงวาด วายวานนท์ รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
31
SP-GD-AM-01 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ พิธีการ
[คลิก]
32
PT-PG-BD-05 อาคารนิลรัตนาทร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร 12) รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
33
PT-PG-BD-04 อาคารแก้วกรุณาสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
34
PT-PG-BD-03 อาคารฉัฐมราชศิลปสดุดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร 22) รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
35
PT-PG-BD-02 อาคารเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร 34) รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
36
GP-TB-PS-01-01 คนดีศรีสุนันทา 63 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
37
ส(นท).1/22 คนดีศรีสุนันทา 61 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
38
ส(นท).11/03 คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย หลักสูตรการศึกษา
[คลิก]
39
PT-PG-BD-10-02 โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
40
ส(นท).1/15 คนดีศรีสุนันทา 60 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
    จำนวน 325 เรคอร์ด
หน้า 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com