ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
21
ส(นท).1/16 ชีวิตในวัง สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
22
ก(จม).6/12 โปรดเกล้า รศ. ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อีกวาระ กฤตภาค บทความจดหมายข่าว พิธีการ
[คลิก]
23
สพ(อร).6/05 การพระเมรุท้องสนามหลวง พระราชทานเพลิงพระศพ พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ พิธีการ
[คลิก]
24
ส(นท).4/01 ภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย จิตรกรรม
[คลิก]
25
สต(ว).1/06 สวนสุนันทาสัมพันธ์ 2551 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง วารสาร บุคคล
[คลิก]
26
สต(ว).1/05 สวนสุนันทาสัมพันธ์ 2545 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง วารสาร บุคคล
[คลิก]
27
สต(ว).1/04 สวนสุนันทาสัมพันธ์ 2557 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง วารสาร บุคคล
[คลิก]
28
สต(ว).1/03 วารสารสวนสุนันทาสัมพันธ์ 2555 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง วารสาร บุคคล
[คลิก]
29
สพ(ง).1/02 พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏฯ: พระผู้ทรงเป็นเอตทัคคะทางการครัว สิ่งพิมพ์พิเศษ งานเขียนวิชาการ บุคคล
[คลิก]
30
ส(นท).15/02 สวนสุนันทาวิชาการ 2559 : วิชาการ--สัมผัสได้ สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย กิจกรรม
[คลิก]
31
ส(จส).6/06 หนังสือที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุครบรอบ 100 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร พิธีการ
[คลิก]
32
ก(นสพ).3/03 ยกเครื่อง GE ป้องกันเกรดมั่ว ป้องกันปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอ กฤตภาค บทความหนังสือพิมพ์ การบริหาร
[คลิก]
33
ร(ถ).2/31 กำแพงแดง (ก่อนการบูรณะ) รูปภาพ ภาพถ่าย สถาปัตยกรรม
[คลิก]
34
ก(นส).2/05 พระเมรุสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ท้องสนามหลวง พ.ศ. 2423 กฤตภาค บทความหนังสือ สถาปัตยกรรม
[คลิก]
35
สพ(อร).6/03 ข่าวสิ้นพระชนม์พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ พิธีการ
[คลิก]
36
ร(ถ).10/04 องค์พระวิษณุกรรม รูปภาพ ภาพถ่าย ประติมากรรม
[คลิก]
37
ร(ถ).10/03 พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี รูปภาพ ภาพถ่าย ประติมากรรม
[คลิก]
38
ร(ถ).15/06 งานสวนสุนันทาวิชาการ : วิชาการสัมผัสได้ รูปภาพ ภาพถ่าย กิจกรรม
[คลิก]
39
ร(ถ).2/30 อาคารศิลปกรรม รูปภาพ ภาพถ่าย สถาปัตยกรรม
[คลิก]
40
สท(ด).12/01 เพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุด สื่่อโสตทัศนวัสดุ ดีวีดี ดนตรีกรรม
[คลิก]
    จำนวน 292 เรคอร์ด
หน้า 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com