ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1

       ค้นหาตาม
 • ประเภทสารสนเทศ
 • จำพวกสารสนเทศ
 • หมวดสารสนเทศ
 • เลขจัดเก็บSP-OD-LW-01-01
  ชื่อสารสนเทศข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2550
  ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
  จำพวกเอกสารราชการ
  หมวดกฎหมาย
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บCP-BC-LW-01-01
  ชื่อสารสนเทศระเบียบวิทยาลัยครูสวนสุนันทาว่าด้วยหอสมุดวิทยาลัยครูสวนสุนันทา พ.ศ. 2529
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความหนังสือ
  หมวดกฎหมาย
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บสพ(อร).9/01
  ชื่อสารสนเทศพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518
  ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
  จำพวกเอกสารราชการ
  หมวดกฎหมาย
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บก(นส).9/02
  ชื่อสารสนเทศพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของวิทยาลัยครู พ.ศ. 2519
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความหนังสือ
  หมวดกฎหมาย
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บก(นส).9/01
  ชื่อสารสนเทศประกาศสภาการฝึกหัดครู เรื่องเครื่องหมายประจำวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความหนังสือ
  หมวดกฎหมาย
  รายละเอียด[คลิก]
  หน้า 1
  1 2 3 4
  Copyright © 2012.
  By The Office of Academic Resouce and Information Technology
  หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com