ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1

       ค้นหาตาม
 • ประเภทสารสนเทศ
 • จำพวกสารสนเทศ
 • หมวดสารสนเทศ
 • เลขจัดเก็บส(วจ).5/02
  ชื่อสารสนเทศวัฒนธรรมจารีตของชาววังสวนสุนันทาในบริบทการเปลี่ยนแปลงแบบตะวันตก
  ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
  จำพวกรายงานการวิจัย
  หมวดเครื่องแต่งกาย
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บร(ถ).5/01
  ชื่อสารสนเทศเครื่องแบบครูของโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย
  ประเภทรูปภาพ
  จำพวกภาพถ่าย
  หมวดเครื่องแต่งกาย
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บส(วจ).5/01
  ชื่อสารสนเทศวิวัฒนาการของเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2480-2550)
  ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
  จำพวกรายงานการวิจัย
  หมวดเครื่องแต่งกาย
  รายละเอียด[คลิก]
  Copyright © 2012.
  By The Office of Academic Resouce and Information Technology
  หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com