ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
301
ร(ถ).1/21 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
302
ก(นส).2/03 แผนผังอาคารสถานที่่สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา กฤตภาค บทความหนังสือ อาคารสถานที่
[คลิก]
303
ร(ถ).15/04 การลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย กิจกรรม
[คลิก]
304
ร(ถ).2/15 อาคารหอสมุดกลาง (ปัญจมราชบรรณาศรม) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
305
ร(ถ).2/14 ห้องประชุมช่อแก้ว สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
306
ร(ถ).2/13 โครงการก่อสร้างอาคารศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
307
ร(ถ).15/03 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ : การแถลงข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย กิจกรรม
[คลิก]
308
ร(ถ).2/12 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
309
ร(ถ).2/11 โครงการต่อเติมชั้นดาดฟ้าอาคาร 57 (คณะวิทยาการจัดการ) รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
310
ร(ถ).6/04 พิธีเปิดแพรคลุมป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย พิธีการ
[คลิก]
311
ร(ถ).15/02 หม่อมหลวงเนื่่อง นิลรัตน์ : เรื่องเล่าชาววัง รูปภาพ ภาพถ่าย กิจกรรม
[คลิก]
312
ร(ถ).6/03 พิธีเปิดป้ายมูลนิธิสุนันทากุมารีรัตน์ รูปภาพ ภาพถ่าย พิธีการ
[คลิก]
313
ก(นส).2/04 แผนผังอาณาเขตของวังสวนสุนันทา กฤตภาค บทความหนังสือ อาคารสถานที่
[คลิก]
314
ร(ว).4/04 ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยครูสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพวาด จิตรกรรม
[คลิก]
315
ส(นท).3/08 50 ปี สวนสุนันทา : การจัดการศึกษาในรอบ 50 ปี สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย การบริหาร
[คลิก]
316
ร(ว).4/05 สัญลักษณ์ 50 ปี สวนสุนันทา รูปภาพ ภาพวาด จิตรกรรม
[คลิก]
317
ร(ว).4/06 เครื่่องหมายสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รูปภาพ ภาพวาด จิตรกรรม
[คลิก]
318
ร(ถ).1/20 เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ในรัชกาลที่่ 5 รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
319
ร(ถ).1/19 เจ้าจอมอาบ ในรัชกาลที่่ 5 รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
320
ร(ถ).1/18 เจ้าจอมเอี่ยม ในรัชกาลที่่ 5 รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
    จำนวน 364 เรคอร์ด
หน้า 16
< 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com