ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา359
เลขจัดเก็บก(นส).2/03
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความหนังสือ
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศแผนผังอาคารสถานที่่สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2536.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 277.jpg (1รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องแผนผัง, 2556
คำสำคัญแผนผังอาคารสถานที่่
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่่อวันที่่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2530)
ราคา- บาท
การอ้างอิงสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา. (2536). คู่มือนักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2536. กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากหนังสือคู่มือนักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2536 ว่าด้วย ภาพวาดแผนผัง และหมายเลขประจำแผนผังของอาคารสถานที่่ในสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com