ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา342
เลขจัดเก็บก(นส).2/04
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความหนังสือ
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศแผนผังอาณาเขตของวังสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบสำนักพระราชวัง
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2523.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 238.jpg (1 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องแผนผัง, 254-
คำสำคัญวังสวนสุนันทา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิงสำนักพระราชวัง. (2523). “แผนผังอาณาเขตของวังสวนสุนันทา.” ใน สวนสุนันทาในอดีต : 50 ปี สวนสุนันทา . กรุงเทพฯ: วิทยาลัยครูสวนสุนันทา. หน้า 24.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากหนังสือสวนสุนันทาในอดีต : 50 ปี สวนสุนันทา ว่าด้วย แผนผังของอาณาเขตของวังสวนสุนันทาในอดีต
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com