ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
121
สพ(อร).3/01 การปรับปรุงและเปลี่ยนสายไฟฟ้าที่วิทยาลัยครูสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
122
ส(จส).6/03 สูจิบัตร 75 ปี สวนสุนันทา จากพระราชอุทยานสู่สถานศึกษา สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร พิธีการ
[คลิก]
123
ส(จส).6/02 สูจิบัตรใต้ร่มพระบารมี 70 ปี สวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร พิธีการ
[คลิก]
124
ส(จส).3/02 คู่มือเขตพื้นที่และระบบตัวเลขประจำอาคาร สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร การบริหาร
[คลิก]
125
ส(จส).3/01 วิทยาลัยครูสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร การบริหาร
[คลิก]
126
ส(จส).7/05 รอบรั้วริมวัง สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร นาฏกรรม
[คลิก]
127
ส(จส).7/04 พระสุธน - มโนห์รา สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร นาฏกรรม
[คลิก]
128
ส(จส).7/03 พญาราชวังสัน สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร นาฏกรรม
[คลิก]
129
ส(นท).7/02 เจ้าหญิงกรรณิการ์ สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย นาฏกรรม
[คลิก]
130
ส(นท).7/01 มหาเทวี สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย นาฏกรรม
[คลิก]
131
ส(จส).7/02 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร นาฏกรรม
[คลิก]
132
ก(นส).2/02 ตำหนักพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา กฤตภาค บทความหนังสือ อาคารสถานที่
[คลิก]
133
ร(ถ).2/24 อาคารและเขตสูบบุหรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
134
ร(ถ).2/23 หอสมุดกลาง สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
135
PT-PG-BD-06 อาคารสดับสนธิ์เฉียดเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
136
ร(ถ).2/21 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
137
สพ(อร).3/17 หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ รน.230 สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
138
ส(วจ).5/02 วัฒนธรรมจารีตของชาววังสวนสุนันทาในบริบทการเปลี่ยนแปลงแบบตะวันตก สิ่งพิมพ์ทั่วไป รายงานการวิจัย เครื่องแต่งกาย
[คลิก]
139
ส(นท).14/04 ชีวิตในบ้านกับตำรับอาหารชาววัง สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย คหกรรม
[คลิก]
140
ส(นท).6/08 ลูกพระนางคืนวัง สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย พิธีการ
[คลิก]
    จำนวน 337 เรคอร์ด
หน้า 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com