ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
121
ร(ถ).2/24 อาคารและเขตสูบบุหรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
122
ร(ถ).2/23 หอสมุดกลาง สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
123
PT-PG-BD-06 อาคารสดับสนธิ์เฉียดเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
124
ร(ถ).2/21 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
125
สพ(อร).3/17 หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ รน.230 สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
126
ส(วจ).5/02 วัฒนธรรมจารีตของชาววังสวนสุนันทาในบริบทการเปลี่ยนแปลงแบบตะวันตก สิ่งพิมพ์ทั่วไป รายงานการวิจัย เครื่องแต่งกาย
[คลิก]
127
ส(นท).14/04 ชีวิตในบ้านกับตำรับอาหารชาววัง สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย คหกรรม
[คลิก]
128
ส(นท).6/08 ลูกพระนางคืนวัง สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย พิธีการ
[คลิก]
129
ส(นท).6/05 ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี สวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย พิธีการ
[คลิก]
130
ส(นท).6/01 หนังสือที่ระลึกฉบับรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย พิธีการ
[คลิก]
131
ก(ว).6/01 คำกราบบังคมทูลของนายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ...วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2514 กฤตภาค บทความวารสาร พิธีการ
[คลิก]
132
ส(จส).6/01 สูจิบัตรงาน 50 ปี สวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร พิธีการ
[คลิก]
133
ก(ว).13/01 ชมดอกไม้ในสวนสุนันทา กฤตภาค บทความวารสาร พืชพรรณ
[คลิก]
134
ส(นท).14/03 ตำรากับข้าวชาววัง [สวนสุนันทา] สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย คหกรรม
[คลิก]
135
ก(นสพ).14/01 ปลาทูต้มเค็มอย่างเนื้อแข็งก้างเปื่อย : สูตรไม่ลับตำรับวังสวนสุนันทา กฤตภาค บทความหนังสือพิมพ์ คหกรรม
[คลิก]
136
สพ(ง).1/01 ครูสวนสุนันทาในความทรงจำ สิ่งพิมพ์พิเศษ งานเขียนวิชาการ บุคคล
[คลิก]
137
ร(ถ).2/20 ศาลปราสาทสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
138
ก(ว).2/03 ลดเลี้ยวไปในสวนสุนันทากึ่งศตวรรษ กฤตภาค บทความวารสาร อาคารสถานที่
[คลิก]
139
ส(นท).14/02 ตำรับสายเยาวภาของสายปัญญาสมาคม สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย คหกรรม
[คลิก]
140
ส(นท).14/01 ตำรากับข้าวไทย : ตำรับพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย คหกรรม
[คลิก]
    จำนวน 325 เรคอร์ด
หน้า 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com