ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
121
สต(ว).1/02 วารสารสวนสุนันทาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง วารสาร บุคคล
[คลิก]
122
สต(น).15/01 นิตยสารช่อแก้ว สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง นิตยสาร กิจกรรม
[คลิก]
123
ร(ว).4/02 ภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี รูปภาพ ภาพวาด จิตรกรรม
[คลิก]
124
สพ(อร).9/01 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ ระเบียบข้อบังคับ
[คลิก]
125
ว(บต).6/01 ปกปริญญาบัตรสภาการฝึกหัดครู วัตถุสิ่งของ สิ่งของเบ็ดเตล็ด พิธีการ
[คลิก]
126
ร(ถ).10/01 เหรียญทองแดงพระรูปรัชกาลที่ 5 คู่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี รูปภาพ ภาพถ่าย ประติมากรรม
[คลิก]
127
ก(นส).2/01 อาคารศรีจุฑาภา กฤตภาค บทความหนังสือ สถาปัตยกรรม
[คลิก]
128
ก(นส).11/01 ความเป็นมาของการลูกเสือสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา กฤตภาค บทความหนังสือ หลักสูตรการศึกษา
[คลิก]
129
ก(นส).4/01 สัญลักษณ์ 50 ปี สวนสุนันทา กฤตภาค บทความหนังสือ จิตรกรรม
[คลิก]
130
ก(นส).6/01 กำหนดการประจำวันงานฉลองหอประชุมวิทยาลัยครูสวนสุนันทา กฤตภาค บทความหนังสือ พิธีการ
[คลิก]
131
ก(นส).6/02 เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (พระนางเรือล่ม) กฤตภาค บทความหนังสือ พิธีการ
[คลิก]
132
ส(นท).6/10 สูจิบัตรงานฉลองหอประชุมวิทยาลัยครูสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย พิธีการ
[คลิก]
133
ก(นส).9/02 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของวิทยาลัยครู พ.ศ. 2519 กฤตภาค บทความหนังสือ ระเบียบข้อบังคับ
[คลิก]
134
ก(นส).10/01 พระโกศบรรจุพระอัฐิสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี กฤตภาค บทความหนังสือ ประติมากรรม
[คลิก]
135
ก(นส).9/01 ประกาศสภาการฝึกหัดครู เรื่องเครื่องหมายประจำวิทยาลัยครูสวนสุนันทา กฤตภาค บทความหนังสือ ระเบียบข้อบังคับ
[คลิก]
136
ส(นท).1/10 8 ปี สวนสุนันทา: อาจารย์กลาย กระจายวงศ์ สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
137
ก(นส).8/02 บทละครพันทางเรื่องยุพราชกุสะ = Prince Kusa กฤตภาค บทความหนังสือ วรรณกรรม
[คลิก]
138
ส(จส).7/01 ยุพราชกุสะ สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร นาฏกรรม
[คลิก]
139
ส(นท).1/09 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรางศรี พณิชยกุล : อธิการบดีสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2537 - 2542 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
140
ก(นส).8/01 เรื่องบ่อเกิดของพระราชนิพนธ์เงาะป่า กฤตภาค บทความหนังสือ วรรณกรรม
[คลิก]
    จำนวน 292 เรคอร์ด
หน้า 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com