ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
121
ส(นท).8/01 ข้ามภพข้ามชาติ สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย วรรณกรรม
[คลิก]
122
ร(ว).4/09 ตราสัญลักษณ์สวนสุนันทาวิชาการ 2559 = SSRU Academic Expo 2016 รูปภาพ ภาพวาด จิตรกรรม
[คลิก]
123
ร(ถ).2/26 ประตูโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
124
ร(ถ).2/25 อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์ รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
125
สพ(อร).1/03 สมุดประจำตัวข้าราชการของนางสาวสุวพีร์ สุวัณณะศรี สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ บุคคล
[คลิก]
126
ส(นท).11/02 คู่มือนักศึกษาวิทยาลัยครูสวนสุนันทา สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย หลักสูตรการศึกษา
[คลิก]
127
ส(นท).11/01 คู่มือนักศึกษาวิทยาลัยครูสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย หลักสูตรการศึกษา
[คลิก]
128
ร(ว).4/08 ตราสัญลักษณ์ 80 ปี สวนสุนันทา = 80 th Annivesary Suan Sunandha Rajabhat University รูปภาพ ภาพวาด จิตรกรรม
[คลิก]
129
ส(จส).1/01 ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ รองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร บุคคล
[คลิก]
130
SP-OD-AM-09-04-02 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย) สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
131
ร(ถ).2/03 ศาลาศรัทธาธรรม รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
132
ส(นท).1/08 100 ปี อนุสรณ์สาร : อาจารย์นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
133
สพ(สป).4/01 เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี สิ่งพิมพ์พิเศษ สื่อประชาสัมพันธ์ จิตรกรรม
[คลิก]
134
ร(ถ).2/01 อาคารเกษตรสินเสริมศาสตร์ รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
135
สพ(อร).1/02 นักเรียนฝึกหัดครู ปีที่ 3 ข. ประจำปีการสึกสา 2486 สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ บุคคล
[คลิก]
136
ร(ถ).2/05 โรงแรมแก้วเจ้าจอม รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
137
ส(นท).1/02 เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ในรัชกาลที่ 5 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
138
ส(นท).1/11 พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
139
สพ(อร).1/01 ใบสมัครเและใบมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนครู กระทรวงศึกษาธิการ สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ บุคคล
[คลิก]
140
สพ(อบ).1/01 สมุดประจำตัวนักเรียนวิทยาลัยครูสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารส่วนบุคคล บุคคล
[คลิก]
    จำนวน 364 เรคอร์ด
หน้า 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com