ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
281
ส(นท).3/02 คู่มือปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และคำชมเชย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย การบริหาร
[คลิก]
282
ส(วจ).5/01 วิวัฒนาการของเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2480-2550) สิ่งพิมพ์ทั่วไป รายงานการวิจัย เครื่องแต่งกาย
[คลิก]
283
GP-TB-AM-05-04-01 สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2556 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย การบริหาร
[คลิก]
284
สพ(สป).3/01 นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2556 สิ่งพิมพ์พิเศษ สื่อประชาสัมพันธ์ การบริหาร
[คลิก]
285
สพ(สป).3/02 ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2556 - 2559 สิ่งพิมพ์พิเศษ สื่อประชาสัมพันธ์ การบริหาร
[คลิก]
286
ก(จม).6/09 อธิการบดีนำทีม FMS Global Connect ลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยในโมร็อกโก (จบ) กฤตภาค บทความจดหมายข่าว พิธีการ
[คลิก]
287
ก(จม).6/10 มอบงานผลิตอาหารกลางวัน-งานศูนย์อาหาร กฤตภาค บทความจดหมายข่าว พิธีการ
[คลิก]
288
ก(จม).6/08 อธิการบดีนำทีม FMS Global Connect ลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยในโมร็อกโก กฤตภาค บทความจดหมายข่าว พิธีการ
[คลิก]
289
ก(นส).6/04 พระราชทานชื่่ออาคารศรีจุฑาภา กฤตภาค บทความหนังสือ พิธีการ
[คลิก]
290
ร(ว).4/01 สัญลักษณ์ 70 ปี สวนสุนันทา รูปภาพ ภาพวาด จิตรกรรม
[คลิก]
291
ก(นส).9/03 ระเบียบวิทยาลัยครูสวนสุนันทาว่าด้วยหอสมุดวิทยาลัยครูสวนสุนันทา พ.ศ. 2529 กฤตภาค บทความหนังสือ กฎหมาย
[คลิก]
292
ก(นส).9/04 ระเบียบวิทยาลัยครูสวนสุนันทาว่าด้วยหอพักของวิทยาลัย พ.ศ. 2516 กฤตภาค เอกสารราชการ กฎหมาย
[คลิก]
293
ก(นส).6/03 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่่อสถาบันราชภัฏ กฤตภาค บทความหนังสือ พิธีการ
[คลิก]
294
ส(นท).3/01 25 ปี การลูกเสือสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย การบริหาร
[คลิก]
295
ร(ถ).1/34 เจ้าจอมมารดาแส ในรัชกาลที่่่ 5 รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
296
ก(นส).9/04 ระเบียบวิทยาลัยครูสวนสุนันทาว่าด้วยระเบียบการให้รางวัลประชุมพร พ.ศ. 2507 กฤตภาค บทความหนังสือ กฎหมาย
[คลิก]
297
ก(นส).9/05 ระเบียบวิทยาลัยครูสวนสุนันทาเรื่่องทุนมูลนิธิคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ พ.ศ. 2513 กฤตภาค บทความหนังสือ กฎหมาย
[คลิก]
298
ก(นส).9/06 ระเบียบวิทยาลัยครูสวนสุนันทาว่่าด้วยเครื่่องแบบนักศึกษาชายและหญิง พ.ศ. 2520 กฤตภาค บทความหนังสือ กฎหมาย
[คลิก]
299
ก(นส).9/07 ระเบียบวิทยาลัยครูสวนสุนันทาว่าด้วยหอสมุดวิทยาลัยครูสวนสุนันทา พ.ศ. 2533 กฤตภาค บทความหนังสือ กฎหมาย
[คลิก]
300
ก(นส).9/08 ประกาศวิทยาลัยครูสวนสุนันทาว่าด้ายการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2523 กฤตภาค บทความหนังสือ กฎหมาย
[คลิก]
    จำนวน 364 เรคอร์ด
หน้า 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com