ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา378
เลขจัดเก็บก(นส).9/06
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความหนังสือ
หมวดกฎหมาย
ชื่อสารสนเทศระเบียบวิทยาลัยครูสวนสุนันทาว่่าด้วยเครื่่องแบบนักศึกษาชายและหญิง พ.ศ. 2520
ชื่อผู้รับผิดชอบวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2520.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 292.pdf (3 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องระเบียบวิทยาลัยครูสวนสุนันทาว่่าด้วยเครื่่องแบบนักศึกษาชายและหญิง, 2520
คำสำคัญระเบียบวิทยาลัยครูสวนสุนันทาว่่าด้วยเครื่่องแบบนักศึกษาชายและหญิง พ.ศ. 2520
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่่อวันที่่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิงวิทยาลัยครูสวนสุนันทา. (2521). คู่มือนักศึกษาวิทยาลัยครูสวนสุนันทา พ.ศ. 2521. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากหนังสือคู่มือนักศึกษาวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2521 ว่าด้วย ระเบียบวิทยาลัยครูสวนสุนันทาว่่าด้วยเครื่่องแบบนักศึกษาชายและหญิง พ.ศ. 2520
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com