ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา447
เลขจัดเก็บก(นส).6/04
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความหนังสือ
หมวดพิธีการ
ชื่อสารสนเทศพระราชทานชื่่ออาคารศรีจุฑาภา
ชื่อผู้รับผิดชอบสำนักราชเลขาธิการ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์1 ไฟล์ : 359.pdf (1 แผ่น).
บรรณลักษณ์กรุงเทพฯ :วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2534.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องพระราชพิธี, 2534
คำสำคัญอาคารศรีจุฑาภา ; สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิงสำนักราชเลขาธิการ. (2534). พระราชทานชื่่ออาคารศรีจุฑาภา ใน 60 ปี สวนสุนันทา (หน้า 59). กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากหนังสือ "60 ปี สวนสุนันทา" ว่าด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่่ออาคาร ที่่สร้างใหม่ของวิทยาลัยครูสวนสุนันทาว่า "ศรีจุฑาภา"
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com