ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา439
เลขจัดเก็บก(นส).6/03
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความหนังสือ
หมวดพิธีการ
ชื่อสารสนเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่่อสถาบันราชภัฏ
ชื่อผู้รับผิดชอบสำนักราชเลขาธิการ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2535.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 351.jpg (1 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องพระราชพิธี, 2535
คำสำคัญสถาบันราชภัฏ ; พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่่อวันที่่่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิงสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา. (2537). คู่มือนักศึกษา กศ.บป.12 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2537 . กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากหนังสือคู่มือนักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2537 ว่าด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่่อสถาบันราชภัฏ
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com