ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา462
เลขจัดเก็บสพ(สป).3/02
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกสื่อประชาสัมพันธ์
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2556 - 2559
ชื่อผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2556.
บรรณลักษณ์3 ไฟล์ : 379.pdf (1 แผ่น), 380.pdf (3 แผ่น), 382.pdf (1 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องการบริหารการศึกษา, 2556 - 2559
คำสำคัญแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่่อวันที่่่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์สื่อประชาสัมพันธ์ "ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2556 - 2559" เนื้อหาประกอบด้วย ปรัชญา -- วิสัยทัศน์ -- พันธกิจ -- ค่านิยม -- เอกลักษณ์ -- อัตลักษณ์ -- เป้าหมายของการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ -- ประเด็นยุทธศาสตร์ -- เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ -- โครงการวาระสำคัญประจำปีพร้อมตัวชี้วัดที่่สำคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ฯลฯ
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com