ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา463
เลขจัดเก็บสพ(สป).3/01
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกสื่อประชาสัมพันธ์
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2556
ชื่อผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2556.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 381.pdf (1 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องการบริหารการศึกษา, 2556
คำสำคัญนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่่อวันที่่่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์สื่อประชาสัมพันธ์ "นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2556" เนื้อหาประกอบด้วย การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย -- การพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชน -- การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต -- การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ -- การสร้างความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน -- การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา -- การสร้างความเข็งแข็งให้ชุมชน -- การพัฒนาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และศิลปและวัฒนธรรม
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com