ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
341
สพ(อร).3/10 ขอรับความเห็นชอบในการขยายเขตต์กั้นรั้วและรื้อกำแพงชั้นในที่สวนสุนันทา สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
342
สพ(อร).3/11 หนังสือแจ้งให้นำเสนอคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ทราบถึงการรับมอบสวนสุนันทา พระราชวังดุสิต สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
343
สพ(อร).3/12 บันทึกการมอบและรับสวนสุนันทา พระราชวังดุสิต สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
344
สพ(อร).3/13 การใช้สวนสุนันทาเป็นสำนักศึกษา สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
345
สพ(อร).3/14 คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์มีมติให้มอบสวนสุนันทาให้แก่กระทรวงธรรมการ สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
346
สพ(อร).3/15 อนุญาตให้สภาผู้แทนราษฎรใช้สถานที่่ในบริเวณสวนสุนันทาเปนที่่พักอาศัย สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
347
สพ(อร).3/16 สำเนาอนุญาตให้รัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรใช้สถานที่่่ส่วนหนึ่งในบริเวณสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
348
ร(ว).4/07 ดอส ริชมอนด์ รูปภาพ ภาพวาด จิตรกรรม
[คลิก]
349
ส(วจ).3/01 รายงานการวิจัยเรื่่่องจดหมายเหตุวังสวนสุนันทาก่อนจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป รายงานการวิจัย การบริหาร
[คลิก]
350
ร(ถ).2/10 เรือนเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับและเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์เฉียด รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
351
ส(นท).3/05 สวนสุนันทา : ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี สวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย การบริหาร
[คลิก]
352
ส(นท).1/01 100 ปี ชาตกาล คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
353
ส(นท).3/04 สวนสุนันทา : จากพระราชอุทยาน--สู่สถานศึกษา สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย การบริหาร
[คลิก]
354
ก(นสพ).1/01 อธิการบดีคนใหม่ : รองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย กฤตภาค บทความหนังสือพิมพ์ บุคคล
[คลิก]
355
ร(ถ).2/09 ตำหนักพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
356
ร(ถ).2/08 ตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุวภักตร์วิไลพรรณ รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
357
ร(ถ).2/07 ตำหนักที่่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
358
ร(ถ).13/06 ต้นแก้วเจ้าจอม รูปภาพ ภาพถ่าย พืชพรรณ
[คลิก]
359
ร(ถ).2/04 สระว่ายน้ำของโรงแรมแก้วเจ้าจอม รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
360
ร(ถ).2/02 ประตูทางเข้าออกวิทยาลัยครูสวนสุนันทาฝั่่งถนนราชวิถี บริเวณหลังอาคารนาฏศิลป์เดิม (ตึกบุตร) รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
    จำนวน 364 เรคอร์ด
หน้า 18
< 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com